ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ik oañkār sat nām karatā purakh nirabhau niravēru akāl mūrat ajūnī sēbhañ gur prasād

One Universal Creator God. The Name Is Truth. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent. By Guru's Grace ~

ਜਪੁ

jap

Chant And Meditate:

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ

ād sacu jugād sac

True In The Primal Beginning. True Throughout The Ages.

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥

bhī sacu nānak hosī bhī sac ‖1‖

True Here And Now. O Nanak, Forever And Ever True. ||1||

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ

socē soc na howaī je socī lakh vār

By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times.

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ

cupē cup na howaī je lāi rahā liv tār

By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within.

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ

bhukhiā bhukh na utarī je bañnā purīā bhār

The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods.

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਇਕ ਚਲੈ ਨਾਲਿ

sahas siāṇapā lakh hohi ta ik na calē nāl

Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end.

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ

kiv saciārā hoīē kiv kūṛē tuṭē pāl

So how can you become truthful? And how can the veil of illusion be torn away?

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥

hukam rajāī calaṇā nānak likhiā nāl ‖1‖

O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. ||1||

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਕਹਿਆ ਜਾਈ

hukamī howan ākār hukamu na kahiā jāī

By His Command, bodies are created; His Command cannot be described.

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ

hukamī howan jīa hukami milē waḍiāī

By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are obtained.

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ

hukamī utam nīcu hukam likhi dukh sukh pāīah

By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, pain and pleasure are obtained.

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ

ikanā hukamī bakhasīs iki hukamī sadā bhavāīah

Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever.

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਕੋਇ

hukamē añdari sabh ko bāhar hukam na koi

Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command.

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਕੋਇ ॥੨॥

nānak hukamē je bujhē ta haumē kahē na koi ‖2‖

O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego. ||2||

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ

gāvē ko tāṇu hovē kisē tāṇ

Some sing of His Power-who has that Power?

ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ

gāvē ko dāti jāṇē nīsāṇ

Some sing of His Gifts, and know His Sign and Insignia.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ

gāvē ko guṇ waḍiāīā cār

Some sing of His Glorious Virtues, Greatness and Beauty.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ

gāvē ko vidiā vikham vīcār

Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ

gāvē ko sāj kare tan kheh

Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ

gāvē ko jīa phir deh

Some sing that He takes life away, and then again restores it.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ

gāvē ko jāpē disē dūr

Some sing that He seems so very far away.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ

gāvē ko vekhē hādarā hadūr

Some sing that He watches over us, face to face, ever-present.

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਆਵੈ ਤੋਟਿ

kathanā kathī na āvē toṭ

There is no shortage of those who preach and teach.

ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ

kath kath kathī koṭī koṭ koṭ

Millions upon millions offer millions of sermons and stories.

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ

dedā de lēde thak pāh

The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving.

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ

jugā jugañtari khāhī khāh

Throughout the ages, consumers consume.

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ

hukamī hukam calāe rāh

The Commander, by His Command, leads us to walk on the Path.

ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥

nānak vigasē veparavāh ‖3‖

O Nanak, He blossoms forth, Carefree and Untroubled. ||3||

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ

sācā sāhibu sāc nāi bhākhiā bhāu apār

True is the Master, True is His Name-speak it with infinite love.

ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ

ākhahi mañgahi deh dehi dāt kare dātār

People beg and pray, "Give to us, give to us", and the Great Giver gives His Gifts.

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ

pheri ka agē rakhīē jit disē darabār

So what offering can we place before Him, by which we might see the Darbaar of His Court?

ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ

muhō ka bolaṇ bolīē jit suṇ dhare piār

What words can we speak to evoke His Love?

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ

añmrit velā sac nāu waḍiāī vīcār

In the Amrit Vaylaa, the ambrosial hours before dawn, chant the True Name, and contemplate His Glorious Greatness.

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ

karamī āvē kapaṛā nadarī mokh duār

By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained. By His Grace, the Gate of Liberation is found.

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥

nānak evē jāṇīē sabh āpe saciār ‖4‖

O Nanak, know this well: the True One Himself is All. ||4||

ਥਾਪਿਆ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਹੋਇ

thāpiā na jāi kītā na hoi

He cannot be established, He cannot be created.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ

āpe āpi nirañjan soi

He Himself is Immaculate and Pure.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ

jin seviā tin pāiā mān

Those who serve Him are honored.

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ

nānak gāvīē guṇī nidhān

O Nanak, sing of the Lord, the Treasure of Excellence.

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ

gāvīē suṇīē man rakhīē bhāu

Sing, and listen, and let your mind be filled with love.

ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ

dukh parahari sukh ghari jāi

Your pain shall be sent far away, and peace shall come to your home.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ

guramukh nādañ guramukh vedañ guramukhi rahiā samāī

The Guru's Word is the Sound-current of the Naad; the Guru's Word is the Wisdom of the Vedas; the Guru's Word is all-pervading.

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ

gur īsar gur gorakhu baramā guru pārabatī māī

The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma; the Guru is Paarvati and Lakhshmi.

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਜਾਈ

je hau jāṇā ākhā nāhī kahaṇā kathan na jāī

Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ

gurā ik deh bujhāī

The Guru has given me this one understanding:

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਜਾਈ ॥੫॥

sabhanā jīā ik dātā so visar na jāī ‖5‖

there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him! ||5||

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ

tīrath nāvā je tis bhāvā viṇ bhāṇe ka nāi karī

If I am pleasing to Him, then that is my pilgrimage and cleansing bath. Without pleasing Him, what good are ritual cleansings?

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ

jetī siraṭhi upāī vekhā viṇ karamā ka milē laī

I gaze upon all the created beings: without the karma of good actions, what are they given to receive?

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ

mat vici ratan javāhar māṇik je ik gur sikh suṇī

Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru's Teachings, even once.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ

gurā ik deh bujhāī

The Guru has given me this one understanding:

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਜਾਈ ॥੬॥

sabhanā jīā ik dātā so visar na jāī ‖6‖

there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him! ||6||

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ

je jug cāre ārajā hor dasūṇī hoi

Even if you could live throughout the four ages, or even ten times more,

ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ

navā khañḍā vic jāṇīē nāl calē sabh koi

and even if you were known throughout the nine continents and followed by all,

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ

cañgā nāu rakhāi jas kīrati jag lei

with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world-

ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਆਵਈ ਵਾਤ ਪੁਛੈ ਕੇ

je tisu nadar na āwaī ta vāt na puchē ke

still, if the Lord does not bless you with His Glance of Grace, then who cares? What is the use?

ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ

kīṭā añdari kīṭ kari dosī dos dhare

Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt.

ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ

nānak niraguṇ guṇ kare guṇawañtiā guṇ de

O Nanak, God blesses the unworthy with virtue, and bestows virtue on the virtuous.

ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥

tehā koi na sujhaī ji tis guṇ koi kare ‖7‖

No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon Him. ||7||

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ

suṇiē sidh pīr sur nāth

Listening-the Siddhas, the spiritual teachers, the heroic warriors, the yogic masters.

ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ

suṇiē dharat dhawal ākās

Listening-the earth, its support and the Akaashic ethers.

ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ

suṇiē dīp loa pātāl

Listening-the oceans, the lands of the world and the nether regions of the underworld.

ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਸਕੈ ਕਾਲੁ

suṇiē poh na sakē kāl

Listening-Death cannot even touch you.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ

nānak bhagatā sadā vigās

O Nanak, the devotees are forever in bliss.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥

suṇiē dūkh pāp nās ‖8‖

Listening-pain and sin are erased. ||8||

ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ

suṇiē īsar baramā iñd

Listening-Shiva, Brahma and Indra.

ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ

suṇiē mukh sālāhaṇ mañd

Listening-even foul-mouthed people praise Him.

ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ

suṇiē jog jugat tan bhed

Listening-the technology of Yoga and the secrets of the body.

ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ

suṇiē sāsat simrit ved

Listening-the Shaastras, the Simritees and the Vedas.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ

nānak bhagatā sadā vigās

O Nanak, the devotees are forever in bliss.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥

suṇiē dūkh pāp nās ‖9‖

Listening-pain and sin are erased. ||9||

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ

suṇiē sat sañtokh giān

Listening-truth, contentment and spiritual wisdom.

ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ

suṇiē aṭhasaṭh isanān

Listening-take your cleansing bath at the sixty-eight places of pilgrimage.

ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ

suṇiē paṛ paṛ pāwah mān

Listening-reading and reciting, honor is obtained.

ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ

suṇiē lāgē sahaj dhiān

Listening-intuitively grasp the essence of meditation.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ

nānak bhagatā sadā vigās

O Nanak, the devotees are forever in bliss.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥

suṇiē dūkh pāp nās ‖10‖

Listening-pain and sin are erased. ||10||

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ

suṇiē sarā guṇā ke gāh

Listening-dive deep into the ocean of virtue.

ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ

suṇiē sekh pīr pātisāh

Listening-the Shaykhs, religious scholars, spiritual teachers and emperors.

ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ

suṇiē añdhe pāwah rāh

Listening-even the blind find the Path.

ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ

suṇiē hāth hovē asagāh

Listening-the Unreachable comes within your grasp.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ

nānak bhagatā sadā vigās

O Nanak, the devotees are forever in bliss.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥

suṇiē dūkh pāp nās ‖11‖

Listening-pain and sin are erased. ||11||

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਜਾਇ

mañne gati kahī na jāi

The state of the faithful cannot be described.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ

je ko kahē pichē pachutāi

One who tries to describe this shall regret the attempt.

ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਲਿਖਣਹਾਰੁ

kāgad kalam na likhaṇahār

No paper, no pen, no scribe

ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ

mañne bah karan vīcār

can record the state of the faithful.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ

ēsā nāmu nirañjan hoi

Such is the Name of the Immaculate Lord.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥

je ko mañn jāṇē man koi ‖12‖

Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||12||

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ

mañnē surat hovē man budh

The faithful have intuitive awareness and intelligence.

ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ

mañnē sagal bhawaṇ sudh

The faithful know about all worlds and realms.

ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ

mañnē muh coṭā khāi

The faithful shall never be struck across the face.

ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਜਾਇ

mañnē jam sāth na jāi

The faithful do not have to go with the Messenger of Death.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ

ēsā nāmu nirañjan hoi

Such is the Name of the Immaculate Lord.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥

je ko mañn jāṇē man koi ‖13‖

Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||13||

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਪਾਇ

mañnē mārag ṭhāk na pāi

The path of the faithful shall never be blocked.

ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ

mañnē pat siu paragaṭ jāi

The faithful shall depart with honor and fame.

ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਚਲੈ ਪੰਥੁ

mañnē mag na calē pañth

The faithful do not follow empty religious rituals.

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ

mañnē dharam setī sanabañdh

The faithful are firmly bound to the Dharma.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ

ēsā nāmu nirañjan hoi

Such is the Name of the Immaculate Lord.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥

je ko mañn jāṇē man koi ‖14‖

Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||14||

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ

mañnē pāwah mokh duār

The faithful find the Door of Liberation.

ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ

mañnē paravārē sādhār

The faithful uplift and redeem their family and relations.

ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ

mañnē tarē tāre gur sikh

The faithful are saved, and carried across with the Sikhs of the Guru.

ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਭਿਖ

mañnē nānak bhawah na bhikh

The faithful, O Nanak, do not wander around begging.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ

ēsā nāmu nirañjan hoi

Such is the Name of the Immaculate Lord.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥

je ko mañn jāṇē man koi ‖15‖

Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||15||

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ

pañc paravāṇ pañc paradhān

The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved.

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ

pañce pāwahi daragah mān

The chosen ones are honored in the Court of the Lord.

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ

pañce sohahi dar rājān

The chosen ones look beautiful in the courts of kings.

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ

pañcā gur ek dhiān

The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ

je ko kahē karē vīcār

No matter how much anyone tries to explain and describe them,

ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ

karate karaṇē nāhī sumār

the actions of the Creator cannot be counted.

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ

dhōl dharamu daiā pūt

The mythical bull is Dharma, the son of compassion;

ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ

sañtokh thāp rakhiā jin sūt

this is what patiently holds the earth in its place.

ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ

je ko bujhē hovē saciār

One who understands this becomes truthful.

ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ

dhawalē upari ketā bhār

What a great load there is on the bull!

ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ

dharatī horu parē hor hor

So many worlds beyond this world-so very many!

ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ

tis te bhār talē kawaṇ jor

What power holds them, and supports their weight?

ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ

jīa jāti rañgā ke nāv

The names and the colors of the assorted species of beings

ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ

sabhanā likhiā wuṛī kalām

were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God.

ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ

eh lekhā likh jāṇē koi

Who knows how to write this account?

ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ

lekhā likhiā ketā hoi

Just imagine what a huge scroll it would take!

ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ

ketā tāṇu suālih rūp

What power! What fascinating beauty!

ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ

ketī dāti jāṇē kōṇ kūt

And what gifts! Who can know their extent?

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ

kītā pasāu eko kavāu

You created the vast expanse of the Universe with One Word!

ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ

tis te hoe lakh darīāu

Hundreds of thousands of rivers began to flow.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ

kudarat kawaṇ kahā vīcār

How can Your Creative Potency be described?

ਵਾਰਿਆ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ

vāriā na jāvā ek vār

I cannot even once be a sacrifice to You.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ

jo tudh bhāvē sāī bhalī kār

Whatever pleases You is the only good done,

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥

sadā salāmati nirañkār ‖16‖

You, Eternal and Formless One! ||16||

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ

asañkh jap asañkh bhāu

Countless meditations, countless loves.

ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ

asañkh pūjā asañkh tap tāu

Countless worship services, countless austere disciplines.

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ

asañkh garañth mukh ved pāṭh

Countless scriptures, and ritual recitations of the Vedas.

ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ

asañkh jog man rahah udās

Countless Yogis, whose minds remain detached from the world.

ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ

asañkh bhagat guṇ giān vīcār

Countless devotees contemplate the Wisdom and Virtues of the Lord.

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ

asañkh satī asañkh dātār

Countless the holy, countless the givers.

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ

asañkh sūr muh bhakh sār

Countless heroic spiritual warriors, who bear the brunt of the attack in battle (who with their mouths eat steel).

ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ

asañkh moni liv lāi tār

Countless silent sages, vibrating the String of His Love.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ

kudarat kawaṇ kahā vīcār

How can Your Creative Potency be described?

ਵਾਰਿਆ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ

vāriā na jāvā ek vār

I cannot even once be a sacrifice to You.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ

jo tudh bhāvē sāī bhalī kār

Whatever pleases You is the only good done,

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥

sadā salāmati nirañkār ‖17‖

You, Eternal and Formless One. ||17||

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ

asañkh mūrakh añdh ghor

Countless fools, blinded by ignorance.

ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ

asañkh cor harāmakhor

Countless thieves and embezzlers.

ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ

asañkh amar kar jāh jor

Countless impose their will by force.

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ

asañkh galawaḍh hatiā kamāh

Countless cut-throats and ruthless killers.

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ

asañkh pāpī pāp kar jāh

Countless sinners who keep on sinning.

ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ

asañkh kūṛiār kūṛe phirāh

Countless liars, wandering lost in their lies.

ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ

asañkh malech mal bhakh khāh

Countless wretches, eating filth as their ration.

ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ

asañkh niñdak sir karah bhār

Countless slanderers, carrying the weight of their stupid mistakes on their heads.

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ

nānaku nīc kahē vīcār

Nanak describes the state of the lowly.

ਵਾਰਿਆ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ

vāriā na jāvā ek vār

I cannot even once be a sacrifice to You.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ

jo tudh bhāvē sāī bhalī kār

Whatever pleases You is the only good done,

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥

sadā salāmati nirañkār ‖18‖

You, Eternal and Formless One. ||18||

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ

asañkh nāv asañkh thāv

Countless names, countless places.

ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ

agañm agañm asañkh loa

Inaccessible, unapproachable, countless celestial realms.

ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ

asañkh kahahi sir bhār hoi

Even to call them countless is to carry the weight on your head.

ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ

akharī nāmu akharī sālāh

From the Word, comes the Naam; from the Word, comes Your Praise.

ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ

akharī giān gīt guṇ gāh

From the Word, comes spiritual wisdom, singing the Songs of Your Glory.

ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ

akharī likhaṇ bolaṇ bāṇ

From the Word, come the written and spoken words and hymns.

ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ

akharā siri sañjog wakhāṇ

From the Word, comes destiny, written on one's forehead.

ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ

jin eh likhe tis sir nāh

But the One who wrote these Words of Destiny-no words are written on His Forehead.

ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ

jiv phuramāe tiv tiv pāh

As He ordains, so do we receive.

ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ

jetā kītā tetā nāu

The created universe is the manifestation of Your Name.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ

viṇ nāvē nāhī ko thāu

Without Your Name, there is no place at all.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ

kudarat kawaṇ kahā vīcār

How can I describe Your Creative Power?

ਵਾਰਿਆ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ

vāriā na jāvā ek vār

I cannot even once be a sacrifice to You.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ

jo tudh bhāvē sāī bhalī kār

Whatever pleases You is the only good done,

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥

sadā salāmati nirañkār ‖19‖

You, Eternal and Formless One. ||19||

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ

bharīē hath pēru tan deh

When the hands and the feet and the body are dirty,

ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ

pāṇī dhotē utaras kheh

water can wash away the dirt.

ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ

mūt palītī kapaṛ hoi

When the clothes are soiled and stained by urine,

ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ

de sābūṇu laīē oh dhoi

soap can wash them clean.

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ

bharīē mati pāpā sañg

But when the intellect is stained and polluted by sin,

ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ

oh dhopē nāvē rañg

it can only be cleansed by the Love of the Name.

ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ

puñnī pāpī ākhaṇ nāh

Virtue and vice do not come by mere words;

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ

kar kar karaṇā likh jāh

actions repeated, over and over again, are engraved on the soul.

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ

āpe bīji āpe khāh

You shall harvest what you plant.

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥

nānak hukamī āwah jāh ‖20‖

O Nanak, by the Hukam of God's Command, we come and go in reincarnation. ||20||

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ

tīrath tapu daiā dat dān

Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ

je ko pāvē til mān

these, by themselves, bring only an iota of merit.

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ

suṇiā mañniā man kītā bhāu

Listening and believing with love and humility in your mind,

ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ

añtaragati tīrath mal nāu

cleanse yourself with the Name, at the sacred shrine deep within.

ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ

sabh guṇ tere nāhī koi

All virtues are Yours, Lord, I have none at all.

ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਹੋਇ

viṇ guṇ kīte bhagat na hoi

Without virtue, there is no devotional worship.

ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ

suasat āthi bāṇī baramāu

I bow to the Lord of the World, to His Word, to Brahma the Creator.

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ

sat suhāṇu sadā man cāu

He is Beautiful, True and Eternally Joyful.

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ

kawaṇ sa velā wakhat kawaṇu kawaṇ thiti kawaṇ vār

What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that date?

ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ

kawaṇ sa rutī māh kawaṇu jit hoā ākār

What was that season, and what was that month, when the Universe was created?

ਵੇਲ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ

vel na pāīā pañḍatī ja hovē lekh purāṇ

The Pandits, the religious scholars, cannot find that time, even if it is written in the Puraanas.

ਵਖਤੁ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ

wakhatu na pāio kādīā ja likhan lekh kurāṇ

That time is not known to the Qazis, who study the Koran.

ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ

thit vār jogī jāṇē rut māh koī

The day and the date are not known to the Yogis, nor is the month or the season.

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ

karatā siraṭhī kau sāje āpe jāṇē soī

The Creator who created this creation-only He Himself knows.

ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ

kiv kar ākhā kiv sālāhī kiu waranī kiv jāṇā

How can we speak of Him? How can we praise Him? How can we describe Him? How can we know Him?

ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ

nānak ākhaṇ sabh ko ākhē ik iku siāṇā

O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest.

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ

waḍā sāhibu waḍī nāī kītā hovē

Great is the Master, Great is His Name. Whatever happens is according to His Will.

ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥

nānak je ko āpō jāṇē agē gaiā na sohē ‖21‖

O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the world hereafter. ||21||

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ

pātālā pātāl lakh āgāsā āgās

There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above.

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ

oṛak oṛak bhāl thake ved kahan ik vāt

The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow weary.

ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ

sahas aṭhārah kahan katebā asulū ik dhāt

The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One Universe.

ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ

lekhā hoi ta likhīē lekhē hoi viṇās

If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it.

ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥

nānak waḍā ākhīē āpe jāṇē āp ‖22‖

O Nanak, call Him Great! He Himself knows Himself. ||22||

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਪਾਈਆ

sālāhī sālāhi etī surat na pāīā

The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding

ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਜਾਣੀਅਹਿ

nadīā atē vāh pawah samuñdi na jāṇīah

the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness.

ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ

samuñd sāh sulatān girahā setī māl dhan

Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth

ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥

kīṛī tul na howanī je tisu manah na vīsarah ‖23‖

-these are not even equal to an ant, who does not forget God. ||23||

ਅੰਤੁ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਅੰਤੁ

añt n siphatī kahaṇi na añt

Endless are His Praises, endless are those who speak them.

ਅੰਤੁ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਅੰਤੁ

añt n karaṇē deṇi na añt

Endless are His Actions, endless are His Gifts.

ਅੰਤੁ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਅੰਤੁ

añt n vekhaṇi suṇaṇi na añt

Endless is His Vision, endless is His Hearing.

ਅੰਤੁ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ

añt na jāpē kiā man mañt

His limits cannot be perceived. What is the Mystery of His Mind?

ਅੰਤੁ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ

añt na jāpē kītā ākār

The limits of the created universe cannot be perceived.

ਅੰਤੁ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ

añt na jāpē pārāvār

Its limits here and beyond cannot be perceived.

ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ

añt kāraṇi kete bilalāh

Many struggle to know His limits,

ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਪਾਏ ਜਾਹਿ

ke añt na pāe jāh

but His limits cannot be found.

ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਜਾਣੈ ਕੋਇ

eh añtu na jāṇē koi

No one can know these limits.

ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ

bahutā kahīē bahutā hoi

The more you say about them, the more there still remains to be said.

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ

waḍā sāhibu ūcā thāu

Great is the Master, High is His Heavenly Home.

ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ

ūce upari ūcā nāu

Highest of the High, above all is His Name.

ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ

ewaḍ ūcā hovē koi

Only one as Great and as High as God

ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ

tis ūce kau jāṇē soi

can know His Lofty and Exalted State.

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ

jewaḍ āpi jāṇē āp āp

Only He Himself is that Great. He Himself knows Himself.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥

nānak nadarī karamī dāt ‖24‖

O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. ||24||

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ

bahutā karamu likhiā jāi

His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਤਮਾਇ

waḍā dātā til na tamāi

The Great Giver does not hold back anything.

ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ

kete mañgahi jodh apār

There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord.

ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ

ketiā gaṇat nahī vīcār

So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.

ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ

kete khap tuṭah vekār

So many waste away to death engaged in corruption.

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ

kete mukar pāh

So many take and take again, and then deny receiving.

ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ

kete mūrakh khāhī khāh

So many foolish consumers keep on consuming.

ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ

ketiā dūkh bhūkh sad mār

So many endure distress, deprivation and constant abuse.

ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ

eh bha dāt terī dātār

Even these are Your Gifts, O Great Giver!

ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ

bañd khalāsī bhāṇē hoi

Liberation from bondage comes only by Your Will.

ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਸਕੈ ਕੋਇ

horu ākh na sakē koi

No one else has any say in this.

ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ

je ko khāiku ākhaṇ pāi

If some fool should presume to say that he does,

ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ

oh jāṇē jetīā muh khāi

he shall learn, and feel the effects of his folly.

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ

āpe jāṇē āpe dei

He Himself knows, He Himself gives.

ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ

ākhahi sa bh keī kei

Few, very few are those who acknowledge this.

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ

jis no bakhase siphat sālāh

One who is blessed to sing the Praises of the Lord,

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥

nānak pātisāhī pātisāh ‖25‖

O Nanak, is the king of kings. ||25||

ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ

amul guṇ amul vāpār

Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings.

ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ

amul vāpārīe amul bhañḍār

Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures.

ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ

amul āwahi amul jāh

Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him.

ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ

amul bhāi amulā samāh

Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him.

ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ

amul dharamu amul dībāṇ

Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice.

ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ

amul tulu amul paravāṇ

Priceless are the scales, priceless are the weights.

ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ

amul bakhasīs amul nīsāṇ

Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia.

ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ

amul karamu amul phuramāṇ

Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.

ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਜਾਇ

amulo amulu ākhiā na jāi

Priceless, O Priceless beyond expression!

ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ

ākh ākhi rahe liv lāi

Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love.

ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ

ākhah ved pāṭh purāṇ

The Vedas and the Puraanas speak.

ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ

ākhahi paṛe karah wakhiāṇ

The scholars speak and lecture.

ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ

ākhah barame ākhah iñd

Brahma speaks, Indra speaks.

ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ

ākhah gopī goviñd

The Gopis and Krishna speak.

ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ

ākhah īsar ākhah sidh

Shiva speaks, the Siddhas speak.

ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ

ākhahi kete kīte budh

The many created Buddhas speak.

ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ

ākhah dānav ākhah dev

The demons speak, the demi-gods speak.

ਆਖਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ

ākhah sur nar mun jan sev

The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak.

ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ

kete ākhahi ākhaṇ pāh

Many speak and try to describe Him.

ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ

kete kah kahi uṭh uṭh jāh

Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and departed.

ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ

ete kīte hor kareh

If He were to create as many again as there already are,

ਤਾ ਆਖਿ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ

ākh na sakahi keī kei

even then, they could not describe Him.

ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ

jewaḍ bhāvē tewaḍ hoi

He is as Great as He wishes to be.

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ

nānak jāṇē sācā soi

O Nanak, the True Lord knows.

ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਵਿਗਾੜੁ

je ko ākhē boluvigāṛ

If anyone presumes to describe God,

ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥

likhīē sir gāvārā gāvār ‖26‖

he shall be known as the greatest fool of fools! ||26||

ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ

so dar kehā so ghar kehā jit bah sarab samāle

Where is that Gate, and where is that Dwelling, in which You sit and take care of all?

ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ

vāje nād anek asañkhā kete vāwaṇahāre

The Sound-current of the Naad vibrates there, and countless musicians play on all sorts of instruments there.

ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ

kete rāg parī siu kahīani kete gāwaṇahāre

So many Ragas, so many musicians singing there.

ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ

gāwah tuhano pauṇ pāṇī bēsañtaru gāvē rājā dharam duāre

The praanic wind, water and fire sing; the Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.

ਗਾਵਹਿ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ

gāwah cit gupatu likh jāṇahi likh likh dharam vīcāre

Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing.

ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ

gāwah īsar baramā devī sohan sadā savāre

Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned, sing.

ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ

gāwah iñd idāsaṇ bēṭhe dewatiā dar nāle

Indra, seated upon His Throne, sings with the deities at Your Door.

ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ

gāwah sidh samādhī añdari gāwan sādh vicāre

The Siddhas in Samaadhi sing; the Saadhus sing in contemplation.

ਗਾਵਨਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ

gāwan jatī satī sañtokhī gāwah vīr karāre

The celibates, the fanatics, the peacefully accepting and the fearless warriors sing.

ਗਾਵਨਿ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ

gāwan pañḍit paṛan rakhīsar jug jug vedā nāle

The Pandits, the religious scholars who recite the Vedas, with the supreme sages of all the ages, sing.

ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ

gāwah mohaṇīā man mohani suragā mach paiāle

The Mohinis, the enchanting heavenly beauties who entice hearts in this world, in paradise, and in the underworld of the subconscious sing.

ਗਾਵਨਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ

gāwan ratan upāe tere aṭhasaṭh tīrath nāle

The celestial jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage sing.

ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ

gāwah jodh mahābal sūrā gāwah khāṇī cāre

The brave and mighty warriors sing; the spiritual heroes and the four sources of creation sing.

ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਧਾਰੇ

gāwah khañḍ mañḍal warabhañḍā kar kar rakhe dhāre

The planets, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand, sing.

ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ

seī tudhuno gāwahi jo tudh bhāwani rate tere bhagat rasāle

They alone sing, who are pleasing to Your Will. Your devotees are imbued with the Nectar of Your Essence.

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ

hor kete gāwani se cit na āwani nānaku kiā vīcāre

So many others sing, they do not come to mind. O Nanak, how can I consider them all?

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ

soī soī sadā sac sāhibu sācā sācī nāī

That True Lord is True, Forever True, and True is His Name.

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ

bhī hosī jāi na jāsī racanā jin racāī

He is, and shall always be. He shall not depart, even when this Universe which He has created departs.

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ

rañgī rañgī bhātī kar kar jinasī māiā jin upāī

He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ

kar kar vekhē kītā āpaṇā jiv tis waḍiāī

Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਕਰਣਾ ਜਾਈ

jo tis bhāvē soī karasī hukamu na karaṇā jāī

He does whatever He pleases. No order can be issued to Him.

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥

so pātisāhu sāhā pātisāhibu nānak rahaṇ rajāī ‖27‖

He is the King, the King of kings, the Supreme Lord and Master of kings. Nanak remains subject to His Will. ||27||

ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ

muñdā sañtokhu saram pat jholī dhiān karah bibhūt

Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body.

ਖਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ

khiñthā kāl kuārī kāiā jugat ḍañḍā paratīt

Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of virginity be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking stick.

ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ

āī pañthī sagal jamātī man jītē jag jīt

See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your own mind, and conquer the world.

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ

ādesu tisē ādes

I bow to Him, I humbly bow.

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥

ād anīlu anād anāhati jug jug eko ves ‖28‖

The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||28||

ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ

bhugat giānu daiā bhañḍāraṇi ghaṭ ghaṭ vājah nād

Let spiritual wisdom be your food, and compassion your attendant. The Sound-current of the Naad vibrates in each and every heart.

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ

āp nāthu nāthī sabh ridh sidh awarā sād

He Himself is the Supreme Master of all; wealth and miraculous spiritual powers, and all other external tastes and pleasures, are all like beads on a string.

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ

sañjog vijog dui kār calāwahi lekhe āwah bhāg

Union with Him, and separation from Him, come by His Will. We come to receive what is written in our destiny.

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ

ādesu tisē ādes

I bow to Him, I humbly bow.

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥

ād anīlu anād anāhati jug jug eko ves ‖29‖

The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||29||

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ

ekā māī jugat viāī tin cele paravāṇ

The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities.

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ

ik sañsārī ik bhañḍārī ik lāe dībāṇ

One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer.

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ

jiv tis bhāvē tivē calāvē jiv hovē phuramāṇ

He makes things happen according to the Pleasure of His Will. Such is His Celestial Order.

ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ

oh vekhē onā nadar na āvē bahutā eh viḍāṇ

He watches over all, but none see Him. How wonderful this is!

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ

ādesu tisē ādes

I bow to Him, I humbly bow.

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥

ād anīlu anād anāhati jug jug eko ves ‖30‖

The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||30||

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ

āsaṇ loi loi bhañḍār

On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ

jo kich pāiā sa ekā vār

Whatever was put into them, was put there once and for all.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ

kar kar vekhē sirajaṇahār

Having created the creation, the Creator Lord watches over it.

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ

nānak sace sācī kār

O Nanak, True is the Creation of the True Lord.

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ

ādesu tisē ādes

I bow to Him, I humbly bow.

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥

ād anīlu anād anāhati jug jug eko ves ‖31‖

The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all the ages, He is One and the Same. ||31||

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ

ik jībhō lakh hohi lakh howah lakh vīs

If I had 100,000 tongues, and these were then multiplied twenty times more, with each tongue,

ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ

lakh lakh geṛā ākhīahi ek nām jagadīs

I would repeat, hundreds of thousands of times, the Name of the One, the Lord of the Universe.

ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ

et rāhi pat pawaṛīā caṛīē hoi ikīs

Along this path to our Husband Lord, we climb the steps of the ladder, and come to merge with Him.

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ

suṇ galā ākās kīṭā āī rīs

Hearing of the etheric realms, even worms long to come back home.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥

nānak nadarī pāīē kūṛī kūṛē ṭhīs ‖32‖

O Nanak, by His Grace He is obtained. False are the boastings of the false. ||32||

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ

ākhaṇ joru cupē nah jor

No power to speak, no power to keep silent.

ਜੋਰੁ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਜੋਰੁ

jor n mañgaṇi deṇi na jor

No power to beg, no power to give.

ਜੋਰੁ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ

jor n jīwaṇi maraṇi nah jor

No power to live, no power to die.

ਜੋਰੁ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ

jor n rāj māli man sor

No power to rule, with wealth and occult mental powers.

ਜੋਰੁ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ

jor na suratī giān vīcār

No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation.

ਜੋਰੁ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ

jor na jugatī chuṭē sañsār

No power to find the way to escape from the world.

ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ

jis hath joru kar vekhē soi

He alone has the Power in His Hands. He watches over all.

ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਕੋਇ ॥੩੩॥

nānak utam nīc na koi ‖33‖

O Nanak, no one is high or low. ||33||

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ

rātī rutī thitī vār

Nights, days, weeks and seasons;

ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ

pawaṇ pāṇī aganī pātāl

wind, water, fire and the nether regions

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ

tis vici dharatī thāp rakhī dharam sāl

in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma.

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ

tis vici jīa jugat ke rañg

Upon it, He placed the various species of beings.

ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ

tin ke nām anek anañt

Their names are uncounted and endless.

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ

karamī karamī hoi vīcār

By their deeds and their actions, they shall be judged.

ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ

sacā āpi sacā darabār

God Himself is True, and True is His Court.

ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ

tithē sohani pañc paravāṇ

There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized Saints.

ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ

nadarī karami pavē nīsāṇ

They receive the Mark of Grace from the Merciful Lord.

ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ

kac pakāī othē pāi

The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged.

ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥

nānak gaiā jāpē jāi ‖34‖

O Nanak, when you go home, you will see this. ||34||

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ

dharam khañḍ eho dharam

This is righteous living in the realm of Dharma.

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ

giān khañḍ ākhah karam

And now we speak of the realm of spiritual wisdom.

ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ

kete pawaṇ pāṇī vēsañtar kete kān mahes

So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas.

ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ

kete barame ghāṛat ghaṛīahi rūp rañg ke ves

So many Brahmas, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors.

ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ

ketīā karam bhūmī mer kete kete dhū upades

So many worlds and lands for working out karma. So very many lessons to be learned!

ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ

kete iñd cañd sūr kete kete mañḍal des

So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands.

ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ

kete sidh budh nāth kete kete devī ves

So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. So many goddesses of various kinds.

ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ

kete dev dānav mun kete kete ratan samuñd

So many demi-gods and demons, so many silent sages. So many oceans of jewels.

ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ

ketīā khāṇī ketīā bāṇī kete pāt nariñd

So many ways of life, so many languages. So many dynasties of rulers.

ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥

ketīā suratī sewak kete nānak añt na añt ‖35‖

So many intuitive people, so many selfless servants. O Nanak, His limit has no limit! ||35||

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ

giān khañḍ mahi giān paracañḍ

In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme.

ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ

tithē nād binod koḍ anañd

The Sound-current of the Naad vibrates there, amidst the sounds and the sights of bliss.

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ

saram khañḍ bāṇī rūp

In the realm of humility, the Word is Beauty.

ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ

tithē ghāṛat ghaṛīē bahut anūp

Forms of incomparable beauty are fashioned there.

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ

kīā galā kathīā jāh

These things cannot be described.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ

je ko kahē pichē pachutāi

One who tries to speak of these shall regret the attempt.

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ

tithē ghaṛīē surat mat man budh

The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥

tithē ghaṛīē surā sidhā sudh ‖36‖

The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are shaped there. ||36||

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ

karam khañḍ bāṇī jor

In the realm of karma, the Word is Power.

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਹੋਰੁ

tithē hor na koī hor

No one else dwells there,

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ

tithē jodh mahābal sūr

except the warriors of great power, the spiritual heroes.

ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ

tin mahi rām rahiā bharapūr

They are totally fulfilled, imbued with the Lord's Essence.

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ

tithē sīto sītā mahimā māh

Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory.

ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ

ke rūp na kathane jāh

Their beauty cannot be described.

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ

oh marahi na ṭhāge jāh

Neither death nor deception comes to those,

ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ

jin rām wasē man māh

within whose minds the Lord abides.

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ

tithē bhagat wasahi ke loa

The devotees of many worlds dwell there.

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ

karah anañdu sacā man soi

They celebrate; their minds are imbued with the True Lord.

ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ

sac khañḍ wasē nirañkār

In the realm of Truth, the Formless Lord abides.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ

kar kar vekhē nadar nihāl

Having created the creation, He watches over it. By His Glance of Grace, He bestows happiness.

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ

tithē khañḍ mañḍal warabhañḍ

There are planets, solar systems and galaxies.

ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਅੰਤ ਅੰਤ

je ko kathē t añt na añt

If one speaks of them, there is no limit, no end.

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ

tithē loa loa ākār

There are worlds upon worlds of His Creation.

ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ

jiv jiv hukamu tivē tiv kār

As He commands, so they exist.

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ

vekhē vigasē kar vīcār

He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices.

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥

nānak kathanā karaṛā sār ‖37‖

O Nanak, to describe this is as hard as steel! ||37||

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ

jat pāhārā dhīraj suniār

Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith.

ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ

aharaṇ mati ved hathīār

Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tools.

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ

bhau khalā agan tap tāu

With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body's inner heat.

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ

bhāñḍā bhāu añmrit tit ḍhāl

In the crucible of love, melt the Nectar of the Name,

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ

ghaṛīē sabadu sacī ṭakasāl

and mint the True Coin of the Shabad, the Word of God.

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ

jin kau nadar karamu tin kār

Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥

nānak nadarī nadar nihāl ‖38‖

O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ||38||

ਸਲੋਕੁ

salok

Salok:

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ

pawaṇ gurū pāṇī pitā mātā dharat mahat

Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all.

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ

diwas rāt dui dāī dāiā khelē sagal jagat

Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ

cañgiāīā buriāīā vācē dharam hadūr

Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma.

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ

karamī āpo āpaṇī ke neṛē ke dūr

According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ

jinī nām dhiāiā gae masakat ghāl

Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

nānak te mukh ujale ketī chuṭī nāl ‖1‖

-O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! ||1||