ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ik oañkār satigur prasād

The Lord is One and He can be attained through the grace of the true Guru.

ਜਾਪੁ

jāp

Name of the Bani : Japu Sahib

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦

srī mukhavāk pātisāhī 10

The sacred utterance of The Tenth Sovereign:

ਛਪੈ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

chapē chañd twa prasād

CHHAPAI STANZA. BY THY GRACE

ਚੱਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਰੁ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ

cakkr cihan ar baran jāt ar pāt nahin jih

He who is without mark or sign, He who is without caste or line.

ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਸਕਤ ਕਿਹ

rūp rañg ar rekh bhekh koū kah na sakat kih

He who is without colour or form, and without any distinctive norm.

ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ਅਮਿਤੋਜਿ ਕਹਿੱਜੈ

acal mūrat anabhau prakās amitoj kahijjē

He who is without limit and motion, All effulgence, non-descript Ocean.

ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿਜੈ

koṭ iñdr iñdrāṇ sāh sāhāṇ gaṇijē

The Lord of millions of Indras and kings, the Master of all worlds and beings.

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ

tribhawaṇ mahīp sur nar asur net net ban triṇ kahat

Each twig of the foliage proclaims: “Not this Thou art.”

ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤਿ ॥੧॥

tav sarab nām kathē kawan karam nām baranat sumat ‖1‖

All Thy Names cannot be told. One doth impart Thy Action-Name with benign heart.1.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

bhujañg prayāt chañd

BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਕਾਲੇ

namasatwañ akāle

Salutation to Thee O Timeless Lord

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ

namasatwañ kripāle

Salutation to Thee O Beneficent Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ

namasatañ arūpe

Salutation to Thee O Formless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ॥੨॥

namasatañ anūpe ‖2‖

Salutation to Thee O Wonderful Lord! 2.

ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ

namasatañ abhekhe

Salutation to Thee O Garbless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ

namasatañ alekhe

Salutation to Thee O Accountless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ

namasatañ akāe

Salutation to Thee O Bodyless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ॥੩॥

namasatañ ajāe ‖3‖

Salutation to Thee O Unborn Lord!3.

ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ

namasatañ agañje

Salutation to Thee O Indestructible Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ

namasatañ abhañje

Salutation to Thee O Indivisible Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ

namasatañ anāme

Salutation to Thee O Nameless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ॥੪॥

namasatañ aṭhāme ‖4‖

Salutation to Thee O Non-Spatial Lord! 4

ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ

namasatañ akaramañ

Salutation to Thee O Deedless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ

namasatañ adharamañ

Salutation to Thee O Non-Religious Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ

namasatañ anāmañ

Salutation to Thee O Nameless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ॥੫॥

namasatañ adhāmañ ‖5‖

Salutation to Thee O Abodeless Lord! 5

ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ

namasatañ ajīte

Salutation to Thee O Unconquerable Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ

namasatañ abhīte

Salutation to Thee O Fearless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ

namasatañ abāhe

Salutation to Thee O Vehicleless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਢਾਹੇ ॥੬॥

namasatañ aḍhāhe ‖6‖

Salutation to Thee O Unfallen Lord! 6

ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ

namasatañ anīle

Salutation to Thee O Colourless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ

namasatañ anāde

Salutation to Thee O Beginningless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ

namasatañ achede

Salutation to Thee O Blemishless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ॥੭॥

namasatañ agādhe ‖7‖

Salutation to Thee O Infinite Lord! 7

ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ

namasatañ agañje

Salutation to Thee O Cleaveless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ

namasatañ abhañje

Salutation to Thee O Partless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ

namasatañ udāre

Salutation to Thee O Generous lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ॥੮॥

namasatañ apāre ‖8‖

Salutation to Thee O Limitless Lord! 8

ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਏਕੈ

namasatañ sa ekē

Salutation to Thee O THE ONLY ONE LORD!

ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ

namasatañ anekē

Salutation to Thee O The Multi-form Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ

namasatañ abhūte

Salutation to Thee O Non-elemental Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ॥੯॥

namasatañ ajūpe ‖9‖

Salutation to Thee O Bondless Lord! 9

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਕਰਮੇ

namasatañ nrikarame

Salutation to Thee O Deedless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਭਰਮੇ

namasatañ nribharame

Salutation to Thee O Doubtless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਦੇਸੇ

namasatañ nridese

Salutation to Thee O Homeless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਭੇਸੇ ॥੧੦॥

namasatañ nribhese ‖10‖

Salutation to Thee O Garbless Lord! 10

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਨਾਮੇ

namasatañ nrināme

Salutation to Thee O Nameless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਕਾਮੇ

namasatañ nrikāme

Salutation to Thee O Desireless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧਾਤੇ

namasatañ nridhāte

Salutation to Thee O Non-elemental Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਘਾਤੇ ॥੧੧॥

namasatañ nrighāte ‖11‖

Salutation to Thee O invincible Lord! 11

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧੂਤੇ

namasatañ nridhūte

Salutation to Thee O Motionless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ

namasatañ abhūte

Salutation to Thee O Elementless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ

namasatañ aloke

Salutation to Thee O Invinciblle Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ॥੧੨॥

namasatañ asoke ‖12‖

Salutation to Thee O Griefless Lord! 12

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਤਾਪੇ

namasatañ nritāpe

Salutation to Thee O Woeless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ

namasatañ athāpe

Salutation to Thee O Non-established Lord!

ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ

namasatañ trimāne

Salutation to Thee O Universally-Honoured Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ॥੧੩॥

namasatañ nidhāne ‖13‖

Salutation to Thee O Treasure Lord! 13

ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ

namasatañ agāhe

Salutation to Thee O Bottomless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ

namasatañ abāhe

Salutation to Thee O Motionless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਬਰਗੇ

namasatañ tribarage

Salutation to Thee O Virtue-full Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ॥੧੪॥

namasatañ asarage ‖14‖

Salutation to Thee O Unborn Lord! 14

ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ

namasatañ prabhoge

Salutation to Thee O Enjoyer Lord!

ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ

namasatañ sujoge

Salutation to Thee O Well-united Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ

namasatañ arañge

Salutation to Thee O Colourless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ॥੧੫॥

namasatañ abhañge ‖15‖

Salutation to Thee O Immortal Lord! 15

ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ

namasatañ agañme

Salutation to Thee O Unfathomable Lord!

ਨਮਸਤਸਤੁ ਰੰਮੇ

namasatasat rañme

Salutation to Thee O All-Pervasive Lord!

ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ

namasatañ jalāsare

Salutation to Thee O Water-Sustainer Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ॥੧੬॥

namasatañ nirāsare ‖16‖

Salutation to Thee O Propless Lord! 16

ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ

namasatañ ajāte

Salutation to Thee O Casteless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ

namasatañ apāte

Salutation to Thee O Lineless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ

namasatañ amajabe

Salutation to Thee O Religionless Lord!

ਨਮਸਤਸਤੁ ਅਜਬੇ ॥੧੭॥

namasatasat ajabe ‖17‖

Salutation to Thee O Wonderful Lord! 17

ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ

adesañ adese

Salutation to Thee O Homeless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ

namasatañ abhese

Salutation to Thee O Garbless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧਾਮੇ

namasatañ nridhāme

Salutation to Thee O Abodeless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਬਾਮੇ ॥੧੮॥

namasatañ nribāme ‖18‖

Salutation to Thee O Spouseless Lord! 18

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ

namo sarab kāle

Salutation to Thee O All-destroyer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ

namo sarab diāle

Salutation to Thee O Entirely Generous Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ

namo sarab rūpe

Salutation to Thee O Mullti-form Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ॥੧੯॥

namo sarab bhūpe ‖19‖

Salutation to Thee O Universal King Lord! 19

ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ

namo sarab khāpe

Salutation to Thee O Destroyer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ

namo sarab thāpe

Salutation to Thee O Establisher Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ

namo sarab kāle

Salutation to Thee O Annihilator Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੦॥

namo sarab pāle ‖20‖

Salutation to Thee O All-sustainer Lord! 20

ਨਮਸਤਸਤੁ ਦੇਵੈ

namasatasat devē

Salutation to Thee O Divine Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ

namasatañ abhevē

Salutation to Thee O Mysterious Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ

namasatañ ajaname

Salutation to Thee O Unborn Lord!

ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ॥੨੧॥

namasatañ subaname ‖21‖

Salutation to Thee O Loveliest Lord! 21

ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ

namo sarab gaune

Salutation to Thee O All-Pervasive Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਨੇ

namo sarab bhaune

Salutation of Thee O All-Permeator Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ

namo sarab rañge

Salutation to Thee O All-loving Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ॥੨੨॥

namo sarab bhañge ‖22‖

Salutation to Thee O All-destroying Lord! 22

ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ

namo kāl kāle

Salutation to Thee O Death-destroyer Lord!

ਨਮਸਤਸਤੁ ਦਿਆਲੇ

namasatasat diāle

Salutation to Thee O Beneficent Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ

namasatañ abarane

Salutation to Thee O Colourless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ॥੨੩॥

namasatañ amarane ‖23‖

Salutation to Thee O Deathless Lord! 23

ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ

namasatañ jarārañ

Salutation to Thee O Omnipotent Lord!

ਨਮਸਤੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰੰ

namasatañ kritārañ

Salutation to Thee O Doer Lord.!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਧੇ

namo sarab dhañdhe

Salutation to Thee O Involved Lord!

ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ ॥੨੪॥

namosat abañdhe ‖24‖

Salutation to Thee O Detached Lord! 24

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਸਾਕੇ

namasatañ nrisāke

Salutation to Thee O Kindredless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਬਾਕੇ

namasatañ nribāke

Salutation to Thee O Fearless Lord!

ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ

namasatañ rahīme

Salutation to Thee O Generous Lord!

ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ॥੨੫॥

namasatañ karīme ‖25‖

Salutation to Thee O Merciful Lord! 25

ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ

namasatañ anañte

Salutation to Thee O Infinite Lord!

ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ

namasatañ mahañte

Salutation to the Thee O Greatest Lord!

ਨਮਸਤਸਤੁ ਰਾਗੇ

namasatasat rāge

Salutation to Thee O Lover Lord!

ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ॥੨੬॥

namasatañ suhāge ‖26‖

Salutation to Thee O Universal Master Lord! 26

ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ

namo sarab sokhañ

Salutation to Thee O Destroyer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ

namo sarab pokhañ

Salutation to Thee O Sustainer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ

namo sarab karatā

Salutation to Thee O Creator Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ॥੨੭॥

namo sarab haratā ‖27‖

Salutation to Thee O Great Indulger Lord! 27

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ

namo jog joge

Salutation to Thee O Greatest Yogi Lord!

ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ

namo bhog bhoge

Salutation to Thee Great Indulger Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ

namo sarab diāle

Salutation to Thee O Gracious Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੮॥

namo sarab pāle ‖28‖

Salutation to Thee O sustainer Lord! 28

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

cācarī chañd twa prasād

CHACHARI STANZA. BY THY GRACE

ਅਰੂਪ ਹੈਂ

arūp hēñ

Thou art Formless Lord !

ਅਨੂਪ ਹੈਂ

anūp hēñ

Thou art Unparalleled Lord!

ਅਜੂ ਹੈਂ

ajū hēñ

Thou art Unborn Lord!

ਅਭੂ ਹੈਂ ॥੨੯॥

abhū hēñ ‖29‖

Thou art Non-Being Lord! 29

ਅਲੇਖ ਹੈਂ

alekh hēñ

Thou art Unaccountable Lord!

ਅਭੇਖ ਹੈਂ

abhekh hēñ

Thou art Garbless Lord!

ਅਨਾਮ ਹੈਂ

anām hēñ

Thou art Nameless Lord!

ਅਕਾਮ ਹੈਂ ॥੩੦॥

akām hēñ ‖30‖

Thou art Desireless Lord! 30

ਅਧੇ ਹੈਂ

adhe hēñ

Thou art Propless Lord!

ਅਭੇ ਹੈਂ

abhe hēñ

Thou art Non-Discriminating Lord!

ਅਜੀਤ ਹੈਂ

ajīt hēñ

Thou art Unconquerable Lord!

ਅਭੀਤ ਹੈਂ ॥੩੧॥

abhīt hēñ ‖31‖

Thou art Fearless Lord! 31

ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈਂ

trimān hēñ

Thou art Universally-Honoured Lord!

ਨਿਧਾਨ ਹੈਂ

nidhān hēñ

Thou art the Treasure Lord!

ਤ੍ਰਿਬਰਗ ਹੈਂ

tribarag hēñ

Thou art Master of Attributes Lord!

ਅਸਰਗ ਹੈਂ ॥੩੨॥

asarag hēñ ‖32‖

Thou art Unborn Lord! 32

ਅਨੀਲ ਹੈਂ

anīl hēñ

Thou art Colourless Lord!

ਅਨਾਦਿ ਹੈਂ

anād hēñ

Thou art Beginningless Lord!

ਅਜੇ ਹੈਂ

aje hēñ

Thou art Unborn Lord!

ਅਜਾਦਿ ਹੈਂ ॥੩੩॥

ajād hēñ ‖33‖

Thou art Independent Lord! 33

ਅਜਨਮ ਹੈਂ

ajanam hēñ

Thou art Unborn Lord!

ਅਬਰਨ ਹੈਂ

abaran hēñ

Thou art Colourless Lord!

ਅਭੂਤ ਹੈਂ

abhūt hēñ

Thou art Elementless Lord!

ਅਭਰਨ ਹੈਂ ॥੩੪॥

abharan hēñ ‖34‖

Thou art Perfect Lord! 34

ਅਗੰਜ ਹੈਂ

agañj hēñ

Thou art Invincible Lord!

ਅਭੰਜ ਹੈਂ

abhañj hēñ

Thou art Unbreakable Lord!

ਅਝੂਝ ਹੈਂ

ajhūjh hēñ

Thou art Unconquerable Lord!

ਅਝੰਝ ਹੈਂ ॥੩੫॥

ajhañjh hēñ ‖35‖

Thou are Tensionless Lord! 35

ਅਮੀਕ ਹੈਂ

amīk hēñ

Thou art Deepest Lord!

ਰਫ਼ੀਕ ਹੈਂ

rafīk hēñ

Thou art Friendliest Lord!

ਅਧੰਧ ਹੈਂ

adhañdh hēñ

Thou art Strife less Lord!

ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੩੬॥

abañdh hēñ ‖36‖

Thou art Bondless Lord! 36

ਨ੍ਰਿਬੂਝ ਹੈਂ

nribūjh hēñ

Thou art Unthinkable Lord!

ਅਸੂਝ ਹੈਂ

asūjh hēñ

Thou art Unknowable Lord!

ਅਕਾਲ ਹੈਂ

akāl hēñ

Thou art Immortal Lord!

ਅਜਾਲ ਹੈਂ ॥੩੭॥

ajāl hēñ ‖37‖

Thou art Unbound Lord! 37

ਅਲਾਹ ਹੈਂ

alāh hēñ

Thou art Unbound Lord!

ਅਜਾਹ ਹੈਂ

ajāh hēñ

Thou art Placeless Lord!

ਅਨੰਤ ਹੈਂ

anañt hēñ

Thou art Infinite Lord!

ਮਹੰਤ ਹੈਂ ॥੩੮॥

mahañt hēñ ‖38‖

Thou art Greatest Lord! 38

ਅਲੀਕ ਹੈਂ

alīk hēñ

Thou art Limitless Lord!

ਨ੍ਰਿਸ੍ਰੀਕ ਹੈਂ

nrisrīk hēñ

Thou art Unparalleled Lord!

ਨ੍ਰਿਲੰਭ ਹੈਂ

nrilañbh hēñ

Thou art Propless Lord!

ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥੩੯॥

asañbh hēñ ‖39‖

Thou art Unborn Lord! 39

ਅਗੰਮ ਹੈਂ

agañm hēñ

Thou art Unfathomable Lord!

ਅਜੰਮ ਹੈਂ

ajañm hēñ

Thou art Unborn Lord!

ਅਭੂਤ ਹੈਂ

abhūt hēñ

Thou art Elementless Lord!

ਅਛੂਤ ਹੈਂ ॥੪੦॥

achūt hēñ ‖40‖

Thou art Uncontaminated Lord! 40

ਅਲੋਕ ਹੈਂ

alok hēñ

Thou art All-Pervasive Lord!

ਅਸੋਕ ਹੈਂ

asok hēñ

Thou art Woeless Lord!

ਅਕਰਮ ਹੈਂ

akaram hēñ

Thou art Deedless Lord!

ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥੪੧॥

abharam hēñ ‖41‖

Thou art Illusionless Lord! 41

ਅਜੀਤ ਹੈਂ

ajīt hēñ

Thou art Unconquerable Lord!

ਅਭੀਤ ਹੈਂ

abhīt hēñ

Thou art Fearless Lord!

ਅਬਾਹ ਹੈਂ

abāh hēñ

Thou art Motionless Lord!

ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੪੨॥

agāh hēñ ‖42‖

Thou art Unfathomable Lord.! 42

ਅਮਾਨ ਹੈਂ

amān hēñ

Thou art Immeasurable Lord!

ਨਿਧਾਨ ਹੈਂ

nidhān hēñ

Thou art the Treasure Lord!

ਅਨੇਕ ਹੈਂ

anek hēñ

Thou art Manifold Lord!

ਫਿਰਿ ਏਕ ਹੈਂ ॥੪੩॥

phir ek hēñ ‖43‖

Thou art the Only one Lord! 43

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

bhujañg prayāt chañd

BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ

namo sarab māne

Salutation to Thee O Universally-Honoured Lord!

ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ

samasatī nidhāne

Salutation to Thee O the Treasure Lord!

ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ

namo dev deve

Salutation to Thee O Greatest Lord!

ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ॥੪੪॥

abhekhī abheve ‖44‖

Salutation to Thee O Garbless Lord! 44

ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ

namo kāl kāle

Salutation to Thee O Death-Destroyer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ

namo sarab pāle

Salutation to Thee O Sustainer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਣੇ

namo sarab gauṇe

Salutation to Thee O All-Pervasive Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਣੇ ॥੪੫॥

namo sarab bhauṇe ‖45‖

Salutation to Thee O Sustainer Lord! 45

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ

anañgī anāthe

Salutation to Thee O Limitless Lord!

ਨ੍ਰਿਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ

nrisañgī pramāthe

Salutation to Thee O Masterless Lord!

ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ

namo bhān bhāne

Salutation to Thee O Omnipotent Lord!

ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ॥੪੬॥

namo mān māne ‖46‖

Salutation to Thee O Greatest Sun Lord! 46

ਨਮੋ ਚੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰੇ

namo cañdr cañdre

Salutation to Thee O Moon-Soverieign Lord!

ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ

namo bhān bhāne

Salutation to Thee O Sun-Sovereign Lord!

ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ

namo gīt gīte

Salutation to Thee O Supreme Song Lord!

ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ॥੪੭॥

namo tān tāne ‖47‖

Salutation to Thee O Supreme Tune Lord! 47

ਨਮੋ ਨ੍ਰਿੱਤ ਨ੍ਰਿੱਤੇ

namo nritt nritte

Salutation to Thee O Supreme Dance Lord!

ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ

namo nād nāde

Salutation to Thee O Supreme Sound Lord!

ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ

namo pān pāne

Salutation to Thee O Water-Essence Lord!

ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ॥੪੮॥

namo bād bāde ‖48‖

Salutation to Thee O Air-Essence Lord! 48

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ

anañgī anāme

Salutation to Thee O Bodyless Lord! Salutation to Thee O Nameless Lord !

ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ

samasatī sarūpe

Salutation to Thee O All-Form Lord!

ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ

prabhañgī pramāthe

Salutation to Thee O Destroyer Lord! Salutation to Thee O Omnipotent Lord!

ਸਮਸਤੀ ਬਿਭੂਤੇ ॥੪੯॥

samasatī bibhūte ‖49‖

Salutation to Thee O Greatest to All Lord 49

ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ

kalañkañ binā nekalañkī sarūpe

Salutation to Thee O Supreme Sovereign Lord! Salutation to Thee O Most Beautiful Lord!

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ੍ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ॥੫੦॥

namo rāj rājeswarañ param rūpe ‖50‖

Salutation to Thee O Supreme Sovereign Lord! Salutation to Thee Most Beautiful Lord! 50

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ੍ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ

namo jog jogeswarañ param siddhe

Salutation to Thee O Supreme Yogi Lord! Salutation to Thee O Supreme Adept Lord!

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ੍ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ॥੫੧॥

namo rāj rājeswarañ param bridhe ‖51‖

Salutation to Thee O Supreme Emperor Lord! Salutation to Thee O Supreme Entity Lord! 51

ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ

namo sasatr pāṇe

Salutation to Thee O Weapon-wielder Lord!

ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ

namo asatr māṇe

Salutation to Thee O Weapon-user Lord!

ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ

namo param giātā

Salutation to Thee O Supreme Knower Lord! Salutation to Thee O Illusionless Lord!

ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ॥੫੨॥

namo lok mātā ‖52‖

Salutation to Thee O Universal Mother Lord! 52

ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ

abhekhī abharamī abhogī abhugate

Salutation to Thee Garbless Lord! Salutation to Thee O Temptationless Lord!

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ੍ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ॥੫੩॥

namo jog jogeswarañ param jugate ‖53‖

Salutation to Thee O Supreme Yogi Lord! Salutation to Thee O Supremely-disciplined Lord! 53

ਨਮੋ ਨਿੱਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕ੍ਰੂਰ ਕਰਮੇ

namo nitt nārāiṇe krūr karame

Salutation to Thee O Benign Protector Lord! Salutation to Thee O Heinous-actions-Performer Lord!

ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ॥੫੪॥

namo pret apret deve sudharame ‖54‖

Salutation to Thee O Virtuous-Sustainer Lord ! Salutation to Thee O Love-Incarnate Lord! 54

ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ

namo rog haratā namo rāg rūpe

Salutation to Thee O Ailments-remover Lord! Salutation to Thee O Love-Incarnate Lord!

ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ॥੫੫॥

namo sāh sāhañ namo bhūp bhūpe ‖55‖

Salutation to Thee O Supreme Emperor Lord! Salutation to Thee O Supreme Sovereign Lord! 55

ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ

namo dān dāne namo mān māne

Salutation to Thee O Greatest Donor Lord! Salutation to Thee O Greatest-Honours-Recipient Lord!

ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਨਾਨੇ ॥੫੬॥

namo rog roge namasatañ sanāne ‖56‖

Salutation to Thee O Ailments-Destroyer Lord! Salutation to Thee O Health-Restorer Lord! 56

ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ

namo mañtr mañtrañ

Salutation to Thee O Supreme Mantra Lord!

ਨਮੋ ਜੰਤ੍ਰ ਜੰਤ੍ਰੰ

namo jañtr jañtrañ

Salutation to Thee O Supreme Yantra Lord!

ਨਮੋ ਇਸਟ ਇਸਟੇ

namo isaṭ isaṭe

Salutation to Thee O Highest-Worship-Entity Lord!

ਨਮੋ ਤੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੰ ॥੫੭॥

namo tañtr tañtrañ ‖57‖

Salutation to Thee O Supreme Tantra Lord! 57

ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ

sadā saccadānañd sarabañ praṇāsī

Thou art ever Lord Truth, Consciousness and Bliss

ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ॥੫੮॥

anūpe arūpe samasatul nivāsī ‖58‖

Unique, Formless, All-Pervading and All-Destoryer.58.

ਸਦਾ ਸਿਧ ਦਾ ਬੁਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ

sadā sidh budh bridh karatā

Thou art the Giver of riches and wisdom and Promoter.

ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਘੰ ਓਘ ਹਰਤਾ ॥੫੯॥

adho uradh aradhañ aghañ ogh haratā ‖59‖

Thou Pervadest netherworld, heaven and space and Destroyer of inumerable sins.59.

ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰੰ ਪ੍ਰੋਛ ਪਾਲੰ

parañ param parameswarañ proch pālañ

Thou art the Supreme Master and Sustain all without being seen,

ਸਦਾ ਸਰਬ ਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲੰ ॥੬੦॥

sadā sarab siddh dātā diālañ ‖60‖

Thou art ever the Donor of riches and merciful.60.

ਅਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ

achedī abhedī anāmañ akāmañ

Thou art Invincible, Unbreakable, Nameless and Lustless.

ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤੁ ਧਾਮੰ ॥੬੧॥

samasato parājī samasatasat dhāmañ ‖61‖

Thou art Victorious over all and art present every-where.61.

ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ

terā jor cācarī chañd

ALL THY MIGHT. CHACHARI STANZA

ਜਲੇ ਹੈਂ

jale hēñ

Thou art in water.

ਥਲੇ ਹੈਂ

thale hēñ

Thou art on land.

ਅਭੀਤ ਹੈਂ

abhīt hēñ

Thou art Fearless.

ਅਭੇ ਹੈਂ ॥੬੨॥

abhe hēñ ‖62‖

Thou art Indiscriminate.62.

ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਂ

prabhū hēñ

Thou art the Master of all.

ਅਜੂ ਹੈਂ

ajū hēñ

Thou art Unborn.

ਅਦੇਸ ਹੈਂ

ades hēñ

Thou art Countryless.

ਅਭੇਸ ਹੈਂ ॥੬੩॥

abhes hēñ ‖63‖

Thou art Garbless.63.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

bhujañg prayāt chañd

BHUJANG PRAYAAT STANZA,

ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ

agādhe abādhe

Salutation to Thee O Impenetrable Lord! Salutation to Thee O Unbound Lord!

ਅਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ

anañdī sarūpe

Salutation to Thee O All-Bliss Entity Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ

namo sarab māne

Salutation to Thee O Universally-Honoured Lord!

ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ॥੬੪॥

samasatī nidhāne ‖64‖

Salutation to Thee O All-Treasure Lord! 64

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਨ੍ਰਿਨਾਥੇ

namasatwañ nrināthe

Salutation to Thee O Masterless Lord!

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ

namasatwañ pramāthe

Salutation to Thee O Destroyer Lord!

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਗੰਜੇ

namasatwañ agañje

Salutation to Thee O Unconquerable Lord!

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਭੰਜੇ ॥੬੫॥

namasatwañ abhañje ‖65‖

Salutation to Thee O Invincible Lord! 65

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਕਾਲੇ

namasatwañ akāle

Salutation to Thee O Deathless Lord!

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਪਾਲੇ

namasatwañ apāle

Salutation to Thee O Patronless Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ

namo sarab dese

Salutation to Thee O All-Pervasive Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ॥੬੬॥

namo sarab bhese ‖66‖

Salutation to Thee O All-garb Lord! 66

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ

namo rāj rāje

Salutation to Thee O Supreme Sovereign Lord!

ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ

namo sāj sāje

Salutation to Thee O Best Musical Equipment Lord!

ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ

namo shāh shāhe

Salutation to Thee O Supreme Emporer Lord!

ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ॥੬੭॥

namo māh māhe ‖67‖

Salutation to Thee O Supreme Moon Lord! 67

ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ

namo gīt gīte

Salutation to Thee O Song Lord!

ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ

namo prīt prīte

Salutation to Thee O Love Lord!

ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ

namo rokh rokhe

Salutation to Thee O Zeal Lord!

ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ॥੬੮॥

namo sokh sokhe ‖68‖

Salutation to Thee O Brightest Lord! 68

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ

namo sarab roge

Salutation to Thee O Universal Ailment Lord !

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ

namo sarab bhoge

Salutation to Thee O Universal Enjoyer Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ

namo sarab jītañ

Salutation to Thee O Universal Ailment Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੀਤੰ ॥੬੯॥

namo sarab bhītañ ‖69‖

Salutation to Thee O Universal Fear Lord! 69

ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ

namo sarab giānañ

Salutation to Thee O Omniscient Lord!

ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਾਨੰ

namo param tānañ

Salutation to Thee O Omnipotent Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤ੍ਰੰ

namo sarab mañtrañ

Salutation to Thee O Entire-Mantras-Knower Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤ੍ਰੰ ॥੭੦॥

namo sarab jañtrañ ‖70‖

Salutation to Thee O Entire-Yantras Knower Lord! 70

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿੱਸੰ

namo sarab drissañ

Salutation to Thee O All-Beholder Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿੱਸੰ

namo sarab krissañ

Salutation to Thee O Universal attraction Lord!

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ

namo sarab rañge

Salutation to Thee O All-Colour Lord!

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ॥੭੧॥

tribhañgī anañge ‖71‖

Salutation to Thee O Three-World-Destroyer Lord! 71

ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ

namo jīv jīwañ

Salutation to Thee O Universal-Life Lord!

ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ

namo bīj bīje

Salutation to Thee O Primal-Seed Lord!

ਅਖਿੱਜੇ ਅਭਿੱਜੇ

akhijje abhijje

Salutation to Thee O Harmless Lord! Salutation to Thee O Non-Appeaser Lord!

ਸਮਸਤੰ ਪ੍ਰਸਿੱਜੇ ॥੭੨॥

samasatañ prasijje ‖72‖

Salutation to Thee O Universal Boon-Bestwer Lord! 72

ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ

kripālañ sarūpe kukaramañ praṇāsī

Salutation to Thee O Generosity-Embodiment Lord! Salutation to Thee O Sins-Destroyer Lord!

ਸਦਾ ਸਰਬ ਦਾ ਰਿਧਿ ਸਿਧੰ ਨਿਵਾਸੀ ॥੭੩॥

sadā sarab ridh sidhañ nivāsī ‖73‖

Salutation to Thee O Ever-Universal Riches Denizen Lord! Salutation to Thee O Ever-Universal Powers Denizen Lord! 73

ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

carapaṭ chañd twa prasād

CHARPAT STANZA. BY THY GRACE

ਅੰਮ੍ਰਿੱਤ ਕਰਮੇ

añmritt karame

Thy actions are Permanent,

ਅੰਬ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ

añbrit dharame

Thy Laws are Permanent.

ਅਖੱਲ ਜੋਗੇ

akhall joge

Thou art united with all,

ਅਚੱਲ ਭੋਗੇ ॥੭੪॥

acall bhoge ‖74‖

Thou art their permanent Enjoyer.74.

ਅਚੱਲ ਰਾਜੇ

acall rāje

Thy Kingdom is Permanent,

ਅਟੱਲ ਸਾਜੇ

aṭall sāje

Thy Adornment is Permanent.

ਅਖੱਲ ਧਰਮੰ

akhall dharamañ

Thy Laws are Complete,

ਅਲੱਖ ਕਰਮੰ ॥੭੫॥

alakkh karamañ ‖75‖

Thy Words are beyond Comprehension.75.

ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ

sarabañ dātā

Thou art the universal Donor,

ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ

sarabañ giātā

Thou art Omniscient.

ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ

sarabañ bhāne

Thou art the Enlightener of all,

ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ॥੭੬॥

sarabañ māne ‖76‖

Thou art the Enjoyer of all.76.

ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ

sarabañ prāṇañ

Thou art the Life of all,

ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ

sarabañ trāṇañ

Thou art the Strength of all.

ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ

sarabañ bhugatā

Thou art the Enjoyer of all,

ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ॥੭੭॥

sarabañ jugatā ‖77‖

Thou art United with all.77.

ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ

sarabañ dewañ

Thou art worshipped by all,

ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ

sarabañ bhewañ

Thou art a mystery for all.

ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ

sarabañ kāle

Thou art the Destroyer of all,

ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ॥੭੮॥

sarabañ pāle ‖78‖

Thou art the Sustainer of all.78.

ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

rūāl chañd twa prasād

ROOALL STANZA. BY THY GRACE

ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦਿ ਮੂਰਤਿ ਅਜੋਨਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ

ād rūp anād mūrati ajon purakh apār

Thou art the Supreme Purush, an Eternal Entity in the beginning and free from birth.

ਸਰਬ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦਿ ਉਦਾਰ

sarab mān trimān dev abhev ād udār

Worshipped by all and venerated by three gods, Thou art without difference and art Generous from the very beginning.

ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨਿ ਕਾਲ

sarab pālak sarab ghālak sarab ko pun kāl

Thou art the Creator Sustainer, Inspirer and Destroyer of all.

ਜਤ੍ਰੱ ਤਤ੍ਰੱ ਬਿਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ॥੭੯॥

jatra˘ tatra˘ birājahī awadhūt rūp rasāl ‖79‖

Thou art present everywhere like an ascetic with a Generous disposition.79.

ਨਾਮ ਠਾਮ ਜਾਤਿ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ

nām ṭhām na jāt kar rūp rañg na rekh

Thou art Nameless, Placeless, Casteless, Formless, Colourless and Lineless.

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤਿ ਅਜੋਨਿ ਆਦਿ ਅਸੇਖ

ād purakh udār mūrati ajon ād asekh

Thou, the Primal Purusha, art Unborn, Generous Entity and Perfect from the very beginning.

ਦੇਸ ਔਰ ਭੇਸ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰਾਗ

des ōr na bhes kar rūp rekh na rāg

Thou art Countryless, Garbless, Formless, Lineless and Non-attached.

ਜਤ੍ਰੱ ਤਤ੍ਰੱ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੁਇ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ॥੮੦॥

jatra˘ tatra˘ disā visā hui phēlio anurāg ‖80‖

Thou art present in all direction and conners and Pervadest the Universe as Love.80.

ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਿਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਹਿ ਜਾਹਿ

nām kām bihīn pekhat dhām hūñ nah jāh

Thou appearest without name and desire, thou hast no particular Abode.

ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਹਿ

sarab mān sarabatr mān sadēv mānat tāh

Thou, being worshipped by all, art the Enjoyer of all.

ਏਕ ਮੂਰਤਿ ਅਨੇਕ ਦਰਸਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ

ek mūrat anek darasan kīn rūp anek

Thou, the One Entity, appearest as Many creating innumerable forms.

ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰਿ ਏਕ ॥੮੧॥

khel khel akhel khelan añt ko phir ek ‖81‖

After playing the world-drama, when Thou wilt stop the play, Thou wilt be the same One again.81.

ਦੇਵ ਭੇਵ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਬੇਦ ਅਉਰ ਕਤੇਬ

dev bhev na jānahī jih bed aur kateb

The gods and the Scriptures of Hindus and Muslims do not know Thy secret.

ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਸੁ ਜਾਨਈ ਕਿਂਹ ਜੇਬ

rūp rañg na jāt pāti sa jānaī kiñh jeb

How to know Thee when thou art Formless, Colourless, Casteless and without lineage?

ਤਾਤ ਮਾਤ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ

tāt māt na jāt kar janam maran bihīn

Thou art without father and mother and art casteless, Thou art without births and deaths.

ਚੱਕ੍ਰ ਬੱਕ੍ਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ ॥੮੨॥

cakkr bakkr phirē catur cakk mānahī pur tīn ‖82‖

Thou movest fast like the disc in all the four directions and art worshipped by the three worlds. 82.

ਲੋਕ ਚਉਦਹ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪਹੀ ਜਿਂਹ ਜਾਪ

lok caudah ke bikhē jag jāpahī jiñh jāp

The Name is recited in the fourteen divisions of the universe.

ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਨਾਦਿ ਮੂਰਤਿ ਥਾਪਿਓ ਸਬੈ ਜਿਂਹ ਥਾਪਿ

ād dev anād mūrati thāpio sabē jiñh thāp

Thou, the Primal God, art Eternal Entity and hast created the entire universe.

ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ

param rūp punīt mūrati pūran purakh apār

Thou, the holiest Entity, art of Supreme Form, Thou art Bondless, Perfect Purusha.

ਸਰਬ ਬਿਸ੍ਵ ਰਚਿਓ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥੮੩॥

sarab bisv racio suyañbhav gaṛan bhañjanahār ‖83‖

Thou, the Self-Existent, Creator and Destroyer, hast crated the whole universe.83.

ਕਾਲ ਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ

kāl hīn kalā sañjugati akāl purakh ades

Thou art Dearthless, Almighty, Timeless Purasha and Countryless.

ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ

dharam dhām sa bharam rahit abhūt alakh abhes

Thou art the Abode of righteousness, Thou art Illusionless, Garbless, Incomprehensible and devoid of five elements.

ਅੰਗ ਰਾਗ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨਾਮ

añg rāg na rañg kahi jāt pāt na nām

Thou art without body, without attachment, without colour, caste, lineage and name.

ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਦੁਸਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤਿ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ॥੮੪॥

garab gañjan dusaṭ bhañjan mukat dāik kām ‖84‖

Thou art the Destroyer of ego, the vanquisher of tyrants and performer of works leading to salvation.84.

ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨਉਸਤਤਿ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ

āp rūp amīk anausatati ek purakh awadhūt

Thou art the Deepest and Indescribable Entity, the One unique ascetic Purusha.

ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ

garab gañjan sarab bhañjan ād rūp asūt

Thou, the Unborn Primal Entity, art the Destroyer of all egocentric people.

ਅੰਗ ਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ

añg hīn abhañg anātam ek purakh apār

Thou, the Boundless Purusha, art Limbless, Indestructible and without self.

ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ॥੮੫॥

sarab lāik sarab ghāik sarab ko pratipār ‖85‖

Thou art capable of doing everything, Thou Destroyest all and Sustainest all.85.

ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ

sarab gañtā sarab hañtā sarab te anabhekh

Thou knowest all, Destroyest all and art beyond all the guises.

ਸਰਬ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਾਨਹੀ ਜਿਂਹ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ਅਰੁ ਰੇਖ

sarab sāsatr na jānahī jiñh rūp rañg ar rekh

Thy form, colour and marks are not known to all the Scriptures.

ਪਰਮ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿੱਤ

param bed purāṇ kahi net bhākhat nitt

The Vedas and the Puransa always declare Thee the Supreme and the Greatest.

ਕੋਟਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਤ੍ਰ ਆਵਈ ਵਹੁ ਚਿੱਤ ॥੮੬॥

koṭ siñmrit purān sāsatr na āwaī wah citt ‖86‖

None can comprehend thee completely through millions of Smritis, Puranas and Shastras.86.

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

madhubhār chañd twa prasād

MADHUBHAR STANZA. BY THY GRACE

ਗੁਨ ਗਨ ਉਦਾਰ

gun gan udār

The Virtues like Generosity and

ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ

mahimā apār

Thy Praises are Unbouded.

ਆਸਨ ਅਭੰਗ

āsan abhañg

Thy seat is Eternal

ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ॥੮੭॥

upamā anañg ‖87‖

Thy Eminence is Perfect.87.

ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ

anabhau prakās

Thou art Self-luminous

ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ

nis din anās

And remianest the same during day and night.

ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ

ājān bāh

They arms stretch upto Thy knees and

ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ॥੮੮॥

sāhān sāh ‖88‖

Thou art king of kings.88.

ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ

rājān rāj

Thou art king of kings.

ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ

bhānān bhān

Sun of suns.

ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ

devān dev

Thou art God of gods and

ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ॥੮੯॥

upamā mahān ‖89‖

Of greatest Eminence.89.

ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਇੰਦ੍ਰ

iñdrān iñdr

Thou art Indra of Indras,

ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ

bālān bāl

Smallest of the Small.

ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ

rañkān rañk

Thou art Poorest of the Poor

ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ॥੯੦॥

kālān kāl ‖90‖

And Death of Deaths.90.

ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ

anabhūt añg

Thy Limbs are not of five elements,

ਆਭਾ ਅਭੰਗ

ābhā abhañg

Thy glow is Eternal.

ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਅਪਾਰ

gat mit apār

Thou art Immeasurable and

ਗੁਨ ਗਨ ਉਦਾਰ ॥੯੧॥

gun gan udār ‖91‖

Thy Virtues like Generosity are countless.91

ਮੁਨਿ ਗਨ ਪ੍ਰਨਾਮ

mun gan pranām

Thou art Fearless and Desireless and

ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ

nirabhē nikām

All the Sages bow before Thee.

ਅਤਿ ਦੁਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡ

at dut pracañḍ

Thou, of the brightest effulgence,

ਮਿਤਿ ਗਤਿ ਅਖੰਡ ॥੯੨॥

mit gat akhañḍ ‖92‖

Art perfect in Thy Doings.92.

ਆਲਿਸ꠳ਯ ਕਰਮ

ālisya karam

Thy works are spontaneous

ਆਦ੍ਰਿਸ꠳ਯ ਧਰਮ

ādrisya dharam

And Thy laws are ideal.

ਸਰਬਾ ਭਰਣਾਢਯ

sarabā bharaṇāḍhay

Thou Thyself art wholly ornamented

ਅਨਡੰਡ ਬਾਢਯ ॥੯੩॥

anaḍañḍ bāḍhay ‖93‖

And none can chastise Thee.93.

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

cācarī chañd twa prasād

CHACHARI STANZA BY THY GRACE

ਗੁਬਿੰਦੇ

gubiñde

O the Preserver Lord!

ਮੁਕੰਦੇ

mukañde

O Salvation-Giver Lord!

ਉਦਾਰੇ

udāre

O Most Genereous Lord!

ਅਪਾਰੇ ॥੯੪॥

apāre ‖94‖

O Boundless Lord! 94.

ਹਰੀਅੰ

harīañ

O Destroyer Lord!

ਕਰੀਅੰ

karīañ

O the Creator Lord!

ਨ੍ਰਿਨਾਮੇ

nrināme

O the Nameless Lord!

ਅਕਾਮੇ ॥੯੫॥

akāme ‖95‖

O the Desireless Lord! 95.

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

bhujañg prayāt chañd

BHUJANG PRYAAT STANZA

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਕਰਤਾ

cattr cakkr karatā

O the Creator Lord of all the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਹਰਤਾ

cattr cakkr haratā

O the Destroyer Lord of the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਦਾਨੇ

cattr cakkr dāne

O the Donor Lord of all the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਜਾਨੇ ॥੯੬॥

cattr cakkr jāne ‖96‖

O the Known Lord of all the four directions!96.

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਵਰਤੀ

cattr cakkr waratī

O the Pervading Lord of the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਭਰਤੀ

cattr cakkr bharatī

O the Permeator Lord of all the four direction!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਪਾਲੇ

cattr cakkr pāle

O the Sustainer Lord of all the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਕਾਲੇ ॥੯੭॥

cattr cakkr kāle ‖97‖

O the Destroyer Lord of all the four directions!97.

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਪਾਸੇ

cattr cakkr pāse

O the Lord Present in all the four direction!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਵਾਸੇ

cattr cakkr vāse

O the Dweller Lord in all the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਮਾਨਯੈ

cattr cakkr mānayē

O the Lord Worshipped in all the four directions!

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਦਾਨਯੈ ॥੯੮॥

cattr cakkr dānayē ‖98‖

O the Donor Lord of all the four directions!98.

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ

cācarī chañd

CHACHARI STANZA

ਸੱਤ੍ਰੈ

na sattrē

Thou art the Foeless Lord

ਮਿੱਤ੍ਰੈ

na mittrē

Thou art the Friendless Lord

ਭਰਮੰ

na bharamañ

Thou art the Illusionless Lord

ਭਿੱਤ੍ਰੈ ॥੯੯॥

na bhittrē ‖99‖

Thou art the Fearless Lord.99.

ਕਰਮੰ

na karamañ

Thou art the Actionless Lord

ਕਾਏ

na kāe

Thou art the Bodyless Lord

ਅਜਨਮੰ

ajanamañ

Thu art the Birthless Lord

ਅਜਾਏ ॥੧੦੦॥

ajāe ‖100‖

Thou art the Aboleless Lord.100.

ਚਿੱਤ੍ਰੈ

na cittrē

Thou art the Portrait-less Lord

ਮਿੱਤ੍ਰੈ

na mittrē

Thou art the Friendliness Lord

ਪਰੇ ਹੈਂ

pare hēñ

Thou art the Attachment-free Lord

ਪਵਿੱਤ੍ਰੈ ॥੧੦੧॥

pavittrē ‖101‖

Thou art the Most Pure Lord.101.

ਪ੍ਰਿਥੀਸੈ

prithīsē

Thou art the World-Master Lord

ਅਦੀਸੈ

adīsē

Thou art the Primal Lord

ਅਦ੍ਰਿਸੈ

adrisē

Thou art the Invincible Lord

ਅਕ੍ਰਿਸੈ ॥੧੦੨॥

akrisē ‖102‖

Thou art the Almighty Lord.102.

ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਥਤੇ

bhagawatī chañd twa prasād kathate

BHAGVATI STANZA. UTTERED WITH THY GRACE

ਕਿ ਆਛਿੱਜ ਦੇਸੈ

ka āchijj desē

That thy Abode is unconquerable!

ਕਿ ਆਭਿੱਜ ਭੇਸੈ

ka ābhijj bhesē

That Thy Garb is unimpaired.

ਕਿ ਆਗੰਜ ਕਰਮੈ

ka āgañj karamē

That Thou art beyond impact of Karmas!

ਕਿ ਆਭੰਜ ਭਰਮੈ ॥੧੦੩॥

ka ābhañj bharamē ‖103‖

That Thou art free from doubts.103.

ਕਿ ਆਭਿਜ ਲੋਕੈ

ka ābhij lokē

That Thy abode is unimpaired!

ਕਿ ਆਦਿਤ ਸੋਕੈ

ka ādit sokē

That thy canst dry up the sun.

ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ

ka awadhūt baranē

That Thy demeanour is saintly!

ਕਿ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ॥੧੦੪॥

ka bibhūt karanē ‖104‖

That thou art the Source of wealth.104.

ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ

ka rājañ prabhā hēñ

That Thou art the glory of kingdom!

ਕਿ ਧਰਮੰ ਧੁਜਾ ਹੈਂ

ka dharamañ dhujā hēñ

That Thou art eh ensign of righteousness.

ਕਿ ਆਸੋਕ ਬਰਨੈ

ka āsok baranē

That Thou hast no worries!

ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ॥੧੦੫॥

ka sarabā abharanē ‖105‖

That Thou art the ornamentation of all.105.

ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਂ

ka jagatañ kritī hēñ

That Thou art the Creator of the universe!

ਕਿ ਛਤ੍ਰੰ ਛਤ੍ਰੀ ਹੈਂ

ka chatrañ chatrī hēñ

That Thou art the Bravest of the Brave.

ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ

ka brahamañ sarūpē

That Thou art All-Pervading Entity!

ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ॥੧੦੬॥

ka anabhau anūpē ‖106‖

That Thou art the Source of Divine Knowledge.106.

ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈਂ

ka ād adev hēñ

That Thou art the Primal Entity without a Master!

ਕਿ ਆਪਿ ਅਭੇਵ ਹੈਂ

ka āp abhev hēñ

That Thou art self-illumined!

ਕਿ ਚਿੱਤ੍ਰੰ ਬਿਹੀਨੈ

ka cittrañ bihīnē

That Thou art without any portrait!

ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ॥੧੦੭॥

ka ekē adhīnē ‖107‖

That Thou art Master of Thyself! 107

ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕੈ

ka rozī razākē

That Thou art the Sustainer and Generous!

ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ

rahīmē rihākē

That Thou art the Re-deemer and Pure!

ਕਿ ਪਾਕ ਬਿਐਬ ਹੈਂ

ka pāk biēb hēñ

That Thou art Flawless!

ਕਿ ਗ਼ੈਬੁਲ ਗ਼ੈਬ ਹੈਂ ॥੧੦੮॥

ka ġēbul ġēb hēñ ‖108‖

That Thou art most Mysterious! 108

ਕਿ ਅਫਵੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈਂ

ka aphawul gunāh hēñ

That Thou forgivest sins!

ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ

ka shāhān shāh hēñ

That Thou art the Emperor of Emperors!

ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈਂ

ka kāran kuniñd hēñ

That Thou art Doer of everything!

ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈਂ ॥੧੦੯॥

ka rozī dihañd hēñ ‖109‖

That Thou art the Giver of the means of sustenance! 109

ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ

ka rāzak rahīm hēñ

That Thou art the Generous Sustainer!

ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈਂ

ka karamañ karīm hēñ

That Thou art the Most Compassionate!

ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈਂ

ka sarabañ kalī hēñ

That Thou art Omnipotent!

ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈਂ ॥੧੧੦॥

ka sarabañ dalī hēñ ‖110‖

That Thou art the Destroyer of all! 110

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਮਾਨਿਯੈ

ka sarabattr māniyē

That Thou art worshipped by all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦਾਨਿਯੈ

ka sarabattr dāniyē

That Thou art the Donor of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਗਉਨੈ

ka sarabattr gaunē

That Thou goest everywhere!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭਉਨੈ ॥੧੧੧॥

ka sarabattr bhaunē ‖111‖

That Thou residest every-where! 111

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੇਸੈ

ka sarabattr desē

That Thou art in every country!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੇਸੈ

ka sarabattr bhesē

That Thou art in every garb!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਰਾਜੈ

ka sarabattr rājē

That Thou art the King of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਸਾਜੈ ॥੧੧੨॥

ka sarabattr sājē ‖112‖

That Thou art the Creator of all! 112

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੀਨੈ

ka sarabattr dīnē

That Thou be longest to all religious!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਲੀਨੈ

ka sarabattr līnē

That Thou art within everyone!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਜਾ ਹੋ

ka sarabattr ho

That Thou livest everywhere!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭਾ ਹੋ ॥੧੧੩॥

ka sarabattr bhā ho ‖113‖

That Thou art the Glory of all! 113

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੇਸੈ

ka sarabattr desē

That Thou art in all the countries!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੇਸੈ

ka sarabattr bhesē

That Thou art in all the garbs!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਕਾਲੈ

ka sarabattr kālē

That Thou art the Destroyer of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਪਾਲੈ ॥੧੧੪॥

ka sarabattr pālē ‖114‖

That Thou art the Sustainer of all! 114

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਹੰਤਾ

ka sarabattr hañtā

That Thou destroyest all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਗੰਤਾ

ka sarabattr gañtā

That Thou goest to all the places!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੇਖੀ

ka sarabattr bhekhī

That Thou wearest all the garbs!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਪੇਖੀ ॥੧੧੫॥

ka sarabattr pekhī ‖115‖

That Thou seest all! 115

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਕਾਜੈ

ka sarabattr kājē

That Thou art the cause of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਰਾਜੈ

ka sarabattr rājē

That Thou art the Glory of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਸੋਖੈ

ka sarabattr sokhē

That Thou driest up all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਪੋਖੈ ॥੧੧੬॥

ka sarabattr pokhē ‖116‖

That Thou fillest up all! 116

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਤ੍ਰਾਣੈ

ka sarabattr trāṇē

That Thou art the Strength of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣੈ

ka sarabattr prāṇē

That Thou art the life of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੇਸੈ

ka sarabattr desē

That Thou art in all countries!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੇਸੈ ॥੧੧੭॥

ka sarabattr bhesē ‖117‖

That Thou art in garbs! 117

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਮਾਨਿਯੈਂ

ka sarabattr māniyēñ

That Thou art worshipped everywhere!

ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਯੈਂ

sadēwañ pradhāniyēñ

That Thou art the Supreme Controller of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਜਾਪਿਯੈ

ka sarabattr jāpiyē

That Thou art remembered everywhere!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਥਾਪਿਯੈ ॥੧੧੮॥

ka sarabattr thāpiyē ‖118‖

That Thou art established everywhere! 118

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭਾਨੈ

ka sarabattr bhānē

That Thou illuminest everything!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਮਾਨੈ

ka sarabattr mānē

That Thou art honoured by all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੈ

ka sarabattr iñdrē

That Thou art Indra (King) of all!

ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ॥੧੧੯॥

ka sarabattr cañdrē ‖119‖

That Thou art the moon (Light) of all! 119

ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ

ka sarabañ kalīmē

That Thou art master off all powers!

ਕਿ ਪਰਮੰ ਫ਼ਹੀਮੈ

ka paramañ fahīmē

That Thou art Most Intelligent!

ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ

ka ākal alāmē

That Thou art Most Wise and Learned!

ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ॥੧੨੦॥

ka sāhib kalāmē ‖120‖

That Thou art the Master of Languages! 120

ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈਂ

ka husanal wajū hēñ

That Thou art the Embodiment of Beauty!

ਤਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈਂ

tamāmul rujū hēñ

That all look towards Thee!

ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈਂ

hamesul salāmēñ

That Thou abidest forever!

ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈਂ ॥੧੨੧॥

salīkhat mudāmēñ ‖121‖

That Thou hast perpetual offspring! 121

ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੈ

ġanīmul shikasatē

That Thou art the conquereror of mighty enemies!

ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ

ġarībul parasatē

That Thou art the Protector of the lowly!

ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈਂ

bilañdul makānēñ

That Thy Abode is the Highest!

ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੈਂ ॥੧੨੨॥

zamīnul zamānēñ ‖122‖

That Thou Pervadest on Earth and in Heavens! 122

ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈਂ

tamīzul tamāmēñ

That Thou discriminatest all!

ਰੁਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈਂ

rujūal nidhānēñ

That Thou art most Considerate!

ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈਂ

harīphul ajīmēñ

That Thou art the Greatest Friend!

ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈਂ ॥੧੨੩॥

razāik yakīnēñ ‖123‖

That Thou art certainlyhe Giver of food! 123

ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈਂ

anekul tarañg hēñ

That Thou, as Ocean, Hast innumerable waves!

ਅਭੇਦ ਹੈਂ ਅਭੰਗ ਹੈਂ

abhed hēñ abhañg hēñ

That Thou art Immortal and none can know Thy secrets!

ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈਂ

azīzul nivāz hēñ

That Thou Protectest the devotees!

ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਖ਼ਿਰਾਜ ਹੈਂ ॥੧੨੪॥

ġanīmul ḳhirāj hēñ ‖124‖

That Thou punishest the evil-doers! 124

ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

nirukat sarūp hēñ

That Thy Entity is Indexpressible!

ਤ੍ਰਿਮੁਕਤਿ ਬਿਭੂਤ ਹੈਂ

trimukat bibhūt hēñ

That Thy Glory is Beyond the three Modes!

ਪ੍ਰਭੁਗਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ

prabhugat prabhā hēñ

That Thine is the Most Powerful Glow!

ਸੁ ਜੁਗਤਿ ਸੁਧਾ ਹੈਂ ॥੧੨੫॥

sa jugat sudhā hēñ ‖125‖

That Thou art ever united with all! 125

ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

sadēwañ sarūp hēñ

That Thou art Eternal Entity!

ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈਂ

abhedī anūp hēñ

That Thou art undivided and unparalleled!

ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈਂ

samasato parāj hēñ

That Thou art the Creator of all!

ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈਂ ॥੧੨੬॥

sadā sarab sāj hēñ ‖126‖

That Thou art ever the Ornamentation of all! 126

ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ

samasatul salām hēñ

That Thou art saluted by all!

ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈਂ

sadēwal akām hēñ

That Thou art ever the Desireless Lord!

ਨ੍ਰਿਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

nribādh sarūp hēñ

That Thou art Invincible!

ਅਗਾਧ ਹੈਂ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੨੭॥

agādh hēñ anūp hēñ ‖127‖

That Thou art Impenetrable and Unparalleled Entity! 127

ਓਅੰ ਆਦਿ ਰੂਪੇ

oañ ād rūpe

That Thou art Aum the primal Entity!

ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪੈ

anād sarūpē

That Thou art also without beginning!

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ

anañgī anāme

That Thu art Bodyless and Nameless!

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ॥੧੨੮॥

tribhañgī trikāme ‖128‖

That Thou art the Destroyer and Restorer of three modes! 128

ਤ੍ਰਿਬਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ

tribaragañ tribādhe

That Thou art the Destroyer of three gods and modes!

ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ

agañje agādhe

That Thou art Immortal and Impenetrable!

ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ

subhañ sarab bhāge

That Thy Writ of Destiny is for all!

ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ॥੧੨੯॥

sa sarabā anurāge ‖129‖

That Thou lovest all! 129

ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

tribhugat sarūp hēñ

That Thou art the Enjoyer Entity of three worlds!

ਅਛਿੱਜ ਹੈਂ ਅਛੂਤ ਹੈਂ

achijj hēñ achūt hēñ

That Thou art Unbreakable and untouched!

ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈਂ

ka narakañ praṇās hēñ

That Thou art the Destroyer of hell!

ਪ੍ਰਿਥੀਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈਂ ॥੧੩੦॥

prithīul pravās hēñ ‖130‖

That Thou Pervadest the Earth! 130

ਨਿਰੁਕਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ

nirukat prabhā hēñ

That Thy Glory is Inexpressible!

ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈਂ

sadēwañ sadā hēñ

That Thou art Eternal!

ਬਿਭੁਗਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

bibhugat sarūp hēñ

That Thou abidest in innumerable diverse guises!

ਪ੍ਰਜੁਗਤਿ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੩੧॥

prajugat anūp hēñ ‖131‖

That Thou art wonderfully united with all! 131

ਨਿਰੁਕਤਿ ਸਦਾ ਹੈਂ

nirukat sadā hēñ

That Thou art ever Inexpressible!

ਬਿਭੁਗਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ

bibhugat prabhā hēñ

That Thy Glory appears in diverse guises!

ਅਨਉਕਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

anaukat sarūp hēñ

That Thy Form is Indescribable!

ਪ੍ਰਜੁਗਤਿ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੩੨॥

prajugat anūp hēñ ‖132‖

That Thou art wonderfully united with all! 132

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ

cācarī chañd

CHACHARI STANZA

ਅਭੰਗ ਹੈਂ

abhañg hēñ

Thou art Indestructible!

ਅਨੰਗ ਹੈਂ

anañg hēñ

Thou art Limbless.

ਅਭੇਖ ਹੈਂ

abhekh hēñ

Thou art Dessless!

ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥੧੩੩॥

alekh hēñ ‖133‖

Thou art Indescribable. 133.

ਅਭਰਮ ਹੈਂ

abharam hēñ

Thou art Illusionless!

ਅਕਰਮ ਹੈਂ

akaram hēñ

Thou art Actionless.

ਅਨਾਦਿ ਹੈਂ

anād hēñ

Thou art Beginningless!

ਜੁਗਾਦਿ ਹੈਂ ॥੧੩੪॥

jugād hēñ ‖134‖

Thou art from the beginning of ages. 134.

ਅਜੈ ਹੈਂ

ajē hēñ

Thou art Unconquerable!

ਅਬੈ ਹੈਂ

abē hēñ

Thou art Indestuctible.

ਅਭੂਤ ਹੈਂ

abhūt hēñ

Thou art Elementless!

ਅਧੂਤ ਹੈਂ ॥੧੩੫॥

adhūt hēñ ‖135‖

Thou art Fearless. 135.

ਅਨਾਸ ਹੈਂ

anās hēñ

Thou art Eternal!

ਉਦਾਸ ਹੈਂ

udās hēñ

Thou art Non-attached.

ਅਧੰਧ ਹੈਂ

adhañdh hēñ

Thou art Non-involyed!

ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੧੩੬॥

abañdh hēñ ‖136‖

Thou art Unbound. 136.

ਅਭਗਤ ਹੈਂ

abhagat hēñ

Thou art Indivisible!

ਬਿਰਕਤ ਹੈਂ

birakat hēñ

Thou art Non-attached.

ਅਨਾਸ ਹੈਂ

anās hēñ

Thou art Eternal!

ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈਂ ॥੧੩੭॥

prakās hēñ ‖137‖

Thou art Supreme Light. 137.

ਨਿਚਿੰਤ ਹੈਂ

niciñt hēñ

Thou art Carefree!

ਸੁਨਿੰਤ ਹੈਂ

suniñt hēñ

Thou canst restrain the senses.

ਅਲਿੱਖ ਹੈਂ

alikkh hēñ

Thou canst control the mind!

ਅਦਿੱਖ ਹੈਂ ॥੧੩੮॥

adikkh hēñ ‖138‖

Thou art Invincible. 138.

ਅਲੇਖ ਹੈਂ

alekh hēñ

Thou art Accountless!

ਅਭੇਖ ਹੈਂ

abhekh hēñ

Thou art Garbless.

ਅਢਾਹ ਹੈਂ

aḍhāh hēñ

Thou art Coastless!

ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੧੩੯॥

agāh hēñ ‖139‖

Thou art Bottomless. 139.

ਅਸੰਭ ਹੈਂ

asañbh hēñ

Thou art Unborn!

ਅਗੰਭ ਹੈਂ

agañbh hēñ

Thou art Bottomless.

ਅਨੀਲ ਹੈਂ

anīl hēñ

Thou art Countless!

ਅਨਾਦਿ ਹੈਂ ॥੧੪੦॥

anād hēñ ‖140‖

Thou art Beginningless. 140.

ਅਨਿੱਤ ਹੈਂ

anitt hēñ

Thou art Causeless!

ਸੁ ਨਿੱਤ ਹੈਂ

sa nitt hēñ

Thou art the Listener.

ਅਜਾਤ ਹੈਂ

ajāt hēñ

Thou art Unborn!

ਅਜਾਦ ਹੈਂ ॥੧੪੧॥

ajād hēñ ‖141‖

Thou art free. 141.

ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

carapaṭ chañd twa prasād

CHARPAT STANZA. BY THE GRACE

ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ

sarabañ hañtā

Thou art the Destroyer of all!

ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ

sarabañ gañtā

Thou art the Goer to all!

ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ

sarabañ khiātā

Thou art well-known to all!

ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ॥੧੪੨॥

sarabañ giātā ‖142‖

Thou art the knower of all! 142

ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ

sarabañ haratā

Thou Killest all!

ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ

sarabañ karatā

Thou Createst all!

ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ

sarabañ prāṇañ

Thou art the Life of all!

ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ॥੧੪੩॥

sarabañ trāṇañ ‖143‖

Thou art the Strength of all! 143

ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ

sarabañ karamañ

Thou art in all works!

ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ

sarabañ dharamañ

Thou art in all Religions!

ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ

sarabañ jugatā

Thou art united with all!

ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ॥੧੪੪॥

sarabañ mukatā ‖144‖

Thou art free from all! 144

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

rasāwal chañd twa prasād

RASAAVAL STANZA. BY THY GRACE

ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ

namo narak nāse

Salutation to Thee O Destroyer of Hell Lord

ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ

sadēwañ prakāse

Salutation to Thee O Ever-Illumined Lord!

ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ

anañgañ sarūpe

Salutation to Thee O Bodyless Entity Lord

ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ॥੧੪੫॥

abhañgañ bibhūte ‖145‖

Salutation to Thee O Eternal and Effulgent Lord ! 145

ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ

pramāthañ pramāthe

Salutation to Thee O Destroyer of Tyrants Lord

ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ

sadā sarab sāthe

Salutation to Thee O Companion of all Lord!

ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ

agādh sarūpe

Salutation to Thee O Impenetrable Entity Lord

ਨ੍ਰਿਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ ॥੧੪੬॥

nribādh bibhūte ‖146‖

Salution to Thee O Non-annoying Glorious Lord ! 146

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ

anañgī anāme

Salutation to Thee O Limbless and Nameless LordA

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ

tribhañgī trikāme

Salutation to Thee O Destroyer and Restorer of three modes Lord!

ਨ੍ਰਿਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ

nribhañgī sarūpe

Salutation tho Thee O Eternal Enity Lord!

ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ॥੧੪੭॥

sarabañgī anūpe ‖147‖

Salutation to Thee O Unique in all respects Lord 147

ਪੋਤ੍ਰੈ ਪੁੱਤ੍ਰੈ

na potrē na puttrē

O Lord ! Thou art Sonless and Grandsonless. O Lord !

ਸੱਤ੍ਰੈ ਮਿਤ੍ਰੈ

na sattrē na mitrē

Thou art Enemyless and Friendless.

ਤਾਤੈ ਮਾਤੈ

na tātē na mātē

O Lord ! Thou art Fatherless and Motherless. O Lord !

ਜਾਤੈ ਪਾਤੈ ॥੧੪੮॥

na jātē na pātē ‖148‖

Thou art Casteless. And Lineagless. 148.

ਨ੍ਰਿਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈਂ

nrisākañ sarīk hēñ

O Lord ! Thou art Relativeless. O Lord !

ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈਂ

amito amīk hēñ

Thou art Limitless and Profound.

ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ

sadēwañ prabhā hēñ

O Lord ! Thou art Ever Glorious. O Lord !

ਅਜੈ ਹੈਂ ਅਜਾ ਹੈਂ ॥੧੪੯॥

ajē hēñ ajā hēñ ‖149‖

Thou art Unconquerable and Unborn. 149.

ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

bhagawatī chañd twa prasād

BHAGVATI STANZA. BY THY GRACE

ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਂ

ka zāhar zahūr hēñ

That Thou art visible illumination!

ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈਂ

ka hāzar hazūr hēñ

That Thou art All-Prevading!

ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ

hamesul salām hēñ

That Thou art reveiver of Eternal conpliments!

ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈਂ ॥੧੫੦॥

samasatul kalām hēñ ‖150‖

That Thou art Venerated by all! 150

ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈਂ

ka sāhib dimāġ hēñ

That Thou art Most Intelligent!

ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ਼ ਹੈਂ

ka husanal carāġ hēñ

That Thou art the Lamp of Beauty!

ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈਂ

ka kāmal karīm hēñ

That Thou art completely Generous!

ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੧੫੧॥

ka rāzak rahīm hēñ ‖151‖

That Thou art Sustainer and Merciful! 151

ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹਿੰਦ ਹੈਂ

ka rozī dihiñd hēñ

That Thou art Giver of Sustenance!

ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈਂ

ka rāzak rahiñd hēñ

That Thou art ever the Sustainer!

ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ

karīmul kamāl hēñ

That Thou art the perfection of Generosity!

ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੧੫੨॥

ka husanal jamāl hēñ ‖152‖

That Thou art Most Beautiful! 152

ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਖ਼ਿਰਾਜ ਹੈਂ

ġanīmul ḳhirāj hēñ

That Thou art the Penaliser of enemies!

ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈਂ

ġarībul nivāz hēñ

That Thou art the Supporter of the poor!

ਹਰੀਫ਼ੁਲ ਸ਼ਿਕੰਨ ਹੈਂ

harīful shikañn hēñ

That Thou art the Destroyer of enemies !

ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕੰਨ ਹੈਂ ॥੧੫੩॥

hirāsul phikañn hēñ ‖153‖

That Thou art the remover of Fear ! 153

ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈਂ

kalañkañ praṇās hēñ

That Thou art the Destroyer of blemishes!

ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈਂ

samasatul nivās hēñ

That Thou art the dweller in all!

ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈਂ

agañjul ganīm hēñ

That Thou art invincible by enemies!

ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੧੫੪॥

rajāik rahīm hēñ ‖154‖

That Thou art the Sustainer and Gracious! 154

ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾਂ ਹੈਂ

samasatul jubāñ hēñ

That Thou art the Master of all languages!

ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਂ ਹੈਂ

ka sāhib kirāñ hēñ

That Thou art the Most Glorious!

ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈਂ

ka narakañ praṇās hēñ

That Thou art the Destroyer of hell!

ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈਂ ॥੧੫੫॥

bahisatul nivās hēñ ‖155‖

That Thou art the dweller in heaven! 155

ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵੰਨ ਹੈਂ

ka sarabul gawañn hēñ

That Thou art the Goer to all!

ਹਮੇਸੁਲ ਰਵੰਨ ਹੈਂ

hamesul rawañn hēñ

That Thou art ever Blissful!

ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈਂ

tamāmul tamīj hēñ

That Thou art the knower of all!

ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈਂ ॥੧੫੬॥

samasatul ajīj hēñ ‖156‖

That Thou art dearest to all! 156

ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈਂ

parañ param īs hēñ

That Thou art the Lord of lords!

ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈਂ

samasatul adīs hēñ

That Thou art hidden from all!

ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈਂ

adesul alekh hēñ

That Thou art countryless and accountless!

ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥੧੫੭॥

hamesul abhekh hēñ ‖157‖

That Thou art ever garbles! 157

ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈਂ

zamīnul zamā hēñ

That Thou art in Earth and Heaven!

ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈਂ

amīkul imā hēñ

That Thou art Most Profound in signs!

ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ

karīmul kamāl hēñ

That Thou art Most Generous!

ਕਿ ਜੁਰਅਤਿ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੧੫੮॥

ka jurat jamāl hēñ ‖158‖

That Thou art embodiment of courage and beauty! 158

ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈਂ

ka acalañ prakās hēñ

That Thou art perpetual illumination!

ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈਂ

ka amito subās hēñ

That Thou art Limitless fragrance!

ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈਂ

ka ajab sarūp hēñ

That Thou art wonderful entity!

ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈਂ ॥੧੫੯॥

ka amito bibhūt hēñ ‖159‖

That Thou art Limitless Grandeur! 159

ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈਂ

ka amito pasā hēñ

That Thou art Limitless Expanse!

ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ

ka ātam prabhā hēñ

That Thou art selfluminous!

ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈਂ

ka acalañ anañg hēñ

That Thou art Steady and Limbless!

ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥੧੬੦॥

ka amito abhañg hēñ ‖160‖

That Thou art Infinite and Indestructible! 160

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

madhubhār chañd twa prasād

MADHUBHAR STANZA. BY THY GRACE.

ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰਨਾਮ

mun man pranām

O Lord ! The sages bow before Thee in their mind!

ਗੁਨਿ ਗਨ ਮੁਦਾਮ

gun gan mudām

O Lord ! Thou art ever the Treasure of virtues.

ਅਰਿ ਬਰ ਅਗੰਜ

ar bar agañj

O Lord ! Thou canst not be destroyed by great enemies!

ਹਰਿ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ॥੧੬੧॥

har nar prabhañj ‖161‖

O Lord ! Thou art the Destroyer of all.161.

ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਨਾਮ

anagan pranām

O Lord ! Innumerable beings bow before Thee. O Lord !

ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਸਲਾਮ

mun man salām

The sages salute Thee in their mind.

ਹਰਿ ਨਰ ਅਖੰਡ

har nar akhañḍ

O Lord ! Thou art complete controller of men. O Lord !

ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ॥੧੬੨॥

bar nar amañḍ ‖162‖

Thou canst not be installed by the chiefs. 162.

ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ

anabhav anās

O Lord ! Thou art eternal knowledge. O Lord !

ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ

mun man prakās

Thou art illumined in the hearts of the sages.

ਗੁਨਿ ਗਨ ਪ੍ਰਨਾਮ

gun gan pranām

O Lord ! The assemblies of virtuous bow before thee. O Lord !

ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ॥੧੬੩॥

jal thal mudām ‖163‖

Thou pervadest in water and on land. 163.

ਅਨਛਿੱਜ ਅੰਗ

anachijj añg

O Lord ! Thy body is unbreakable. O Lord !

ਆਸਨ ਅਭੰਗ

āsan abhañg

Thy seat is perpetual.

ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ

upamā apār

O Lord ! Thy Praises are boundless. O Lord !

ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਉਦਾਰ ॥੧੬੪॥

gat mit udār ‖164‖

Thy nature is most Generous. 164.

ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ

jal thal amañḍ

O Lord ! Thou art most glorious in water and on land. O Lord !

ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ

dis vis abhañḍ

Thou art free from slander at all places.

ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ

jal thal mahañt

O Lord ! Thou art Supreme in water and on land. O Lord !

ਦਿਸ ਵਿਸ ਬਿਅੰਤ ॥੧੬੫॥

dis vis biañt ‖165‖

Thou art endless in all directions. 165.

ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ

anabhav anās

O Lord ! Thou art eternal knowledge. O Lord !

ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਧੁਰਾਸ

dhrit dhar dhurās

Thou art Supreme among the contented ones.

ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ

ājān bāh

O Lord ! Thou art the arm of gods. O Lord !

ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ॥੧੬੬॥

ekē sadāh ‖166‖

Thou art ever the Only One. 166.

ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ

oañkār ād

O Lord ! Thou art AUM, the origin of creation. O Lord !

ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ

kathanī anād

Thou art stated to be without beginning.

ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ

khal khañḍ khiāl

O Lord ! Thou destroyest the tyrants instantly!

ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ ॥੧੬੭॥

gur bar akāl ‖167‖

O Lord thou art supreme and Immortal. 167.!

ਘਰ ਘਰਿ ਪ੍ਰਨਾਮ

ghar ghar pranām

O Lord ! Thou art honoured in every house. O Lord !

ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ

cit caran nām

Thy Feet and Thy Name are meditated in every heart.

ਅਨਛਿੱਜ ਗਾਤ

anachijj gāt

O Lord ! Thy body never becomes old. O Lord !

ਆਜਿਜ ਬਾਤ ॥੧੬੮॥

ājij na bāt ‖168‖

Thou art never subservient to anybody. 168.

ਅਨਝੰਝ ਗਾਤ

anajhañjh gāt

O Lord ! Thy body is ever steady. O Lord !

ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ

anarañj bāt

Thou art free from rage.

ਅਨਟੁਟ ਭੰਡਾਰ

anaṭuṭ bhañḍār

O Lord ! Thy store is inexhaustible. O Lord !

ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ॥੧੬੯॥

anaṭhaṭ apār ‖169‖

Thou art uninstalled and boundless. 169.

ਆਡੀਠ ਧਰਮ

āḍīṭh dharam

O Lord ! Thy Law is imperceptible. O Lord !

ਅਤਿ ਢੀਠ ਕਰਮ

at ḍhīṭh karam

Thy actions are most fearless.

ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ

aṇabraṇ anañt

O Lord ! Thou art Invincible and Infinite. O Lord !

ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ॥੧੭੦॥

dātā mahañt ‖170‖

Thou art the Supreme Donor. 170.

ਹਰਿਬੋਲਮਨਾ ਛੰਦ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

haribolamanā chañd twa prasād

HARIBOLMANA STANZA, BY THE GRACE

ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈਂ

karuṇālay hēñ

O Lord! Thou art the house of Mercy!

ਅਰਿ ਘਾਲਯ ਹੈਂ

ar ghālay hēñ

Lord! Thou art The Destroyer of enemies!

ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈਂ

khal khañḍan hēñ

O Lord! Thou art the killer of evil persons!

ਮਹਿ ਮੰਡਨ ਹੈਂ ॥੧੭੧॥

mah mañḍan hēñ ‖171‖

O Lord! Thou art the ornamentation of Earth! 171

ਜਗਤੇਸ੍ਵਰ ਹੈਂ

jagateswar hēñ

O Lord! Thou art the Master of the universe!

ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਹੈਂ

parameswar hēñ

O Lord! Thou art the supreme Ishvara!

ਕਲਿ ਕਾਰਣ ਹੈਂ

kal kāraṇ hēñ

O Lord! Thou art the cause of strife!

ਸਰਬ ਉਬਾਰਣ ਹੈਂ ॥੧੭੨॥

sarab ubāraṇ hēñ ‖172‖

O Lord! Thou art the Saviour of all! 172

ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧ੍ਰਣ ਹੈਂ

dhrit ke dhraṇ hēñ

O Lord! Thou art the support of the Earth!

ਜਗ ਕੇ ਕ੍ਰਣ ਹੈਂ

jag ke kraṇ hēñ

O Lord! Thou art the Creator of the Universe!

ਮਨ ਮਾਨਿਯ ਹੈਂ

man māniy hēñ

O Lord! Thou art worshipped in the heart!

ਜਗ ਜਾਨਿਯ ਹੈਂ ॥੧੭੩॥

jag jāniy hēñ ‖173‖

O Lord! Thou art known throughout the world! 173

ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈਂ

sarabañ bhar hēñ

O Lord! Thou art the Sustainer of all!

ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈਂ

sarabañ kar hēñ

O Lord! Thou art the Creator of all!

ਸਰਬ ਪਾਸਿਯ ਹੈਂ

sarab pāsiy hēñ

O Lord! Thou pervadest all!

ਸਰਬ ਨਾਸਿਯ ਹੈਂ ॥੧੭੪॥

sarab nāsiy hēñ ‖174‖

O Lord! Thou destroyest all! 174

ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈਂ

karuṇākar hēñ

O Lord! Thou art the Fountain of Mercy!

ਬਿਸ੍ਵੰਭਰ ਹੈਂ

biswañbhar hēñ

O Lord! Thou art the nourisher of the universe!

ਸਰਬੇਸ੍ਵਰ ਹੈਂ

sarabeswar hēñ

O Lord! Thou art master of all!

ਜਗਤੇਸ੍ਵਰ ਹੈਂ ॥੧੭੫॥

jagateswar hēñ ‖175‖

Lord! Thou art the Master of Universe! 175

ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈਂ

brahamañḍas hēñ

O Lord! Thou art the life of the Universe!

ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈਂ

khal khañḍas hēñ

O Lord! Thou art the destroyer of evil-doers!

ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈਂ

par te par hēñ

O Lord! Thou art beyond everything!

ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈਂ ॥੧੭੬॥

karuṇākar hēñ ‖176‖

O Lord! Thou art the Fountain of Mercy! 176

ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈਂ

ajapā jap hēñ

O Lord! Thou art the unmuttered mantra!

ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈਂ

athapā thap hēñ

O Lord! Thou canst be installed by none!

ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

akritā krit hēñ

O Lord! Thy Image canst not be fashioned!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ ॥੧੭੭॥

añmritā mrit hēñ ‖177‖

O Lord! Thou art Immortal! 177

ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

amritā mrit hēñ

O Lord! Thou art immortal!

ਕਰਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

karaṇā krit hēñ

O Lord! Thou art the Merciful Entity!

ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

akritā krit hēñ

O Lord Thy Image canst not be fashioned!

ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈਂ ॥੧੭੮॥

dharaṇī dhrit hēñ ‖178‖

O Lord! Thou art the Support of the Earth! 178

ਅਮ੍ਰਿਤੇਸ੍ਵਰ ਹੈਂ

amriteswar hēñ

O Lord! Thou art the Master of Nectar!

ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਹੈਂ

parameswar hēñ

O Lord! Thou art Supreme Ishvara!

ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

akritā krit hēñ

O Lord! Thy Image canst not be fashioned!

ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ ॥੧੭੯॥

amritā mrit hēñ ‖179‖

O Lord! Thou art Immortal! 179

ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

ajabā krit hēñ

O Lord! Thou art of Wonderful Form!

ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

amritā amrit hēñ

O Lord! Thou art Immortal!

ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈਂ

nar nāik hēñ

O Lord! Thou art the Master of men!

ਖਲ ਘਾਇਕ ਹੈਂ ॥੧੮੦॥

khal ghāik hēñ ‖180‖

O Lord! Thou art the destroyer of evil persons! 180

ਬਿਸ੍ਵੰਭਰ ਹੈਂ

biswañbhar hēñ

O Lord! Thou art the Nourisher of the world!

ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈਂ

karuṇālay hēñ

O Lord! Thou art the House of Mercy!

ਨ੍ਰਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈਂ

nrip nāik hēñ

O Lord! Thou art the Lord of the kings!

ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈਂ ॥੧੮੧॥

sarab pāik hēñ ‖181‖

O Lord! Thou art the Protector of all! 181

ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈਂ

bhav bhañjan hēñ

O Lord! Thou art the destroyer of the cycle of transmigration!

ਅਰਿ ਗੰਜਨ ਹੈਂ

ar gañjan hēñ

O Lord! Thou art the conqueror of enemies!

ਰਿਪੁ ਤਾਪਨ ਹੈਂ

rip tāpan hēñ

O Lord! Thou causest suffering to the enemies!

ਜਪੁ ਜਾਪਨ ਹੈਂ ॥੧੮੨॥

jap jāpan hēñ ‖182‖

O Lord! Thou makest others to repeat Thy Name! 182

ਅਕਲੰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

akalañ krit hēñ

O Lord! Thou art free from blemishes!

ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ

sarabā krit hēñ

O Lord! All are Thy Forms!

ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈਂ

karatā kar hēñ

O Lord! Thou art the Creator of the creators!

ਹਰਤਾ ਹਰਿ ਹੈਂ ॥੧੮੩॥

haratā har hēñ ‖183‖

O Lord! Thou art the Destroyer of the destroyers! 183

ਪਰਮਾਤਮ ਹੈਂ

paramātam hēñ

O Lord! Thou art the Supreme Soul!

ਸਰਬਾਤਮ ਹੈਂ

sarabātam hēñ

Lord! Thou art the origin of all the souls!

ਆਤਮ ਬਸ ਹੈਂ

ātam bas hēñ

O Lord! Thou art controlled by Thyself!

ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈਂ ॥੧੮੪॥

jas ke jas hēñ ‖184‖

O Lord! Thou art not subject! 184

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

bhujañg prayāt chañd

BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰੇ

namo sūraj sūraje namo cañdr cañdre

Salutation to Thee O Sun of suns! Salutation to Thee O Moon of moons!

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ

namo rāj rāje namo iñdr iñdre

Salutation to Thee O King of kings! Salutation to thee O Indra of Indras!

ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ

namo añdhakāre namo tej teje

Salutation to Thee O Creator of pitch darkness! Salutation to Thee O Light of lights.!

ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥੧੮੫॥

namo briñd briñde namo bīj bīje ‖185‖

Salutation to Thee O Greatest of the great (multitudes) Salutation to Three O Subtlest of the subtle ! 185

ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ

namo rājasañ tāmasañ sāñt rūpe

Salutation to Thee O embodiment of peace! Salutation to Thee O Entity bearing three modes!

ਨਮੋ ਪਰਮ ਤੱਤੰ ਅਤੱਤੰ ਸਰੂਪੇ

namo param tattañ atattañ sarūpe

Salutation to Thee O Supreme Essence and Elementless Entity!

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ

namo jog joge namo giān giāne

Salutation to Thee O Fountain of all Yogas! Salutation to Thee O Fountain of all knowledge!

ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ॥੧੮੬॥

namo mañtr mañtre namo dhiān dhiāne ‖186‖

Salutation to Thee O Supreme Mantra! Salutation to Thee O highest meditation 186.

ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ

namo judh judhe namo giān giāne

Salutation to Thee O Conqueror of wars! Salutation to Thee O Fountain of all knowledge!

ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ

namo bhoj bhoje namo pān pāne

Salutation to Thee O Essence of Food ! Salutation to Thee O Essence of Warter!

ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ

namo kalah karatā namo sāñt rūpe

Salutation to Thee O Originator of Food! Salutation to Thee O Embodiment of Peace!

ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਨਾਦੰ ਬਿਭੂਤੇ ॥੧੮੭॥

namo iñdr iñdre anādañ bibhūte ‖187‖

Salutation to Thee O Indra of Indras! Salutation to Thee O Beginningless Effulgence! 187.

ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ

kalañkār rūpe alañkār alañke

Salutation to Thee O Entity inimical to blemishes! Salutation to Thee O Ornamentation of the ornaments

ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ

namo ās āse namo bāñk bañke

Salutation to Thee O Fulfiller of hopes! Salutation to Thee O Most Beautiful!

ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ

abhañgī sarūpe anañgī anāme

Salutation to Thee O Eternal Entity, Limbless and Nameless!

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ॥੧੮੮॥

tribhañgī trikāle anañgī akāme ‖188‖

Salutation to Thee O Destroyer of three worlds in three tenses! Salutation to O Limbless and Desireless Lord! 188.

ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ

ek acharī chañd

EK ACHHARI STANZA

ਅਜੈ

ajē

O Unconquerable Lord !

ਅਲੈ

alē

O Indestructible Lord !

ਅਭੈ

abhē

O Fearless Lord !

ਅਬੈ ॥੧੮੯॥

abē ‖189‖

O Indestructible Lord !189

ਅਭੂ

abhū

O Unborn Lord !

ਅਜੂ

ajū

O Perpetual Lord !

ਅਨਾਸ

anās

O Indestructible Lord !

ਅਕਾਸ ॥੧੯੦॥

akās ‖190‖

O All-Pervasive Lord ! 190

ਅਗੰਜ

agañj

Eternal Lord !

ਅਭੰਜ

abhañj

O Indivisible Lord !

ਅਲੱਖ

alakkh

O Unknowable Lord !

ਅਭੱਖ ॥੧੯੧॥

abhakkh ‖191‖

O Uninflammable Lord ! 191

ਅਕਾਲ

akāl

O Non-Temporal Lord !

ਦਿਆਲ

diāl

O Merciful Lord !

ਅਲੇਖ

alekh

O Accountless Lord !

ਅਭੇਖ ॥੧੯੨॥

abhekh ‖192‖

O Guiseless Lord ! 192

ਅਨਾਮ

anām

O Nameless Lord !

ਅਕਾਮ

akām

O Desireless Lord !

ਅਗਾਹ

agāh

O Unfathomable Lord !

ਅਢਾਹ ॥੧੯੩॥

aḍhāh ‖193‖

O Unfaltering Lord ! 193

ਅਨਾਥੇ

anāthe

O Masterless Lord !

ਪ੍ਰਮਾਥੇ

pramāthe

O Greatest-Glorious Lord !

ਅਜੋਨੀ

ajonī

O Birthless Lord !

ਅਮੋਨੀ ॥੧੯੪॥

amonī ‖194‖

O Silenceless Lord ! 194

ਰਾਗੇ

na rāge

O Unattached Lord !

ਰੰਗੇ

na rañge

O Colorless Lord !

ਰੂਪੇ

na rūpe

O Formless Lord !

ਰੇਖੇ ॥੧੯੫॥

na rekhe ‖195‖

O Lineless Lord ! 195

ਅਕਰਮੰ

akaramañ

O Actionless Lord !

ਅਭਰਮੰ

abharamañ

O Illusionless Lord !

ਅਗੰਜੇ

agañje

O Indestructible Lord !

ਅਲੇਖੇ ॥੧੯੬॥

alekhe ‖196‖

O Accountless Lord ! 196

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ

bhujañg prayāt chañd

BHUJANG PRAYAAT STANZA

ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ

namasatul praṇāme samasatul praṇāse

Salutation to Thee O Most Venerated and Destroyer of all Lord!

ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ

agañjul anāme samasatul nivāse

Salutation to Thee O Indestructible, Nameless and All-Pervading Lord!

ਨ੍ਰਿਕਾਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ

nrikāmañ bibhūte samasatul sarūpe

Salutation to Thee O Desireless, Glorious and All-Pervading Lord!

ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ॥੧੯੭॥

kukaramañ praṇāsī sudharamañ bibhūte ‖197‖

Salutation to Thee O Destroyer of Evil and Illuminator of Supreme Piety Lord! 197.

ਸਦਾ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸੱਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ

sadā saccidānañd sattrañ praṇāsī

Salutation to Thee O Perpetual Embodiment of Truth, Consciousness and Bliss and Destroyer of enemies Lord!

ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ

karīmul kuniñdā samasatul nivāsī

Salutation to Thee O Gracious Creator and All-Pervading Lord!

ਅਜਾਇਬ ਬਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ

ajāib bibhūte gajāib ganīme

Salutation to Thee O Wonderful, Glorious and Calamity for enemies Lord!

ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ॥੧੯੮॥

harīañ karīañ karīmul rahīme ‖198‖

Salutation to Thee O Destroyer, Creator, Gracious and Merciful Lord! 198.

ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਭੁਗਤੇ

cattr cakkr waratī cattr cakkr bhugate

Salutation to Thee O Pervader and Enjoyer in all the four directions Lord!

ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ

suyañbhav subhañ sarab sarab jugate

Salutation to Thee O Self-Existent, Most Beautiful and United with all Lord!

ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ

dukālañ praṇāsī diālañ sarūpe

Salutation to Thee O Destroyer of hard times and Embodiment of Mercy Lord!

ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ॥੧੯੯॥

sadā añg sañge abhañgañ bibhūte ‖199‖

Salutation to thee O Ever present with all, Indestructible and Glorious Lord! 199.