ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ

ik oañkār vāhigurū phatah

The Lord is One and the Victory is of the True Guru.

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦

pātisāhī 10

(By) Tenth Master, (in) Deviant Metre,

ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ

kabiyo bāc benatī cōpaī

Speech of the poet. Chaupai

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ

hamarī karo hāth racchā

Protect me O Lord! with Thine own Hands

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ

pūran hoi cit icchā

all the desires of my heart be fulfilled.

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ

tav caranan man rahē hamārā

Let my mind rest under Thy Feet

ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥

apanā jān karo pratipārā ‖377‖

Sustain me, considering me Thine own.377.

ਹਮਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ

hamare dusaṭ sabhē tum ghāwah

Destroy, O Lord! all my enemies and

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ

āp hāth moh bacāwah

protect me with Thine won Hnads.

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ

sukhī basē moro parivārā

May my family live in comfort

ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥

sewak sikkh sabhē karatārā ‖378‖

and ease alongwith all my servants and disciples.378.

ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰਿਯੈ

mo racchā nij kar kariyē

Protect me O Lord! with Thine own Hands

ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰਿਯੈ

sabh bēran ko āj sañghariyē

and destroy this day all my enemies

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ

pūran hoi hamārī āsā

May all the aspirations be fulfilled

ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ ॥੩੭੯॥

tor bhajan rahē piāsā ‖379‖

Let my thirst for Thy Name remain afresh.379.

ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਧਿਯਾਊਂ

tumah chāḍi koī awar na dhiyāūñ

I may remember none else except Thee

ਜੋ ਬਰ ਚਹੋਂ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ

jo bar cahoñ sa tum te pāūñ

And obtain all the required boons from Thee

ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਅਹਿ

sewak sikkh hamāre tārīah

Let my servants and disciples cross the world-ocean

ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਸਤ੍ਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ॥੩੮੦॥

cun cun satr hamāre mārīah ‖380‖

All my enemies be singled out and killed.380.

ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰਿਯੈ

āp hāth mujhē ubariyē

Protect me O Lord! with Thine own Hands and

ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਯੈ

maran kāl trās niwariyē

relieve me form the fear of death

ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ

hūjo sadā hamāre pacchā

May Thou ever Bestow Thy favours on my side

ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜੂ ਕਰਿਯਹੁ ਰੱਛਾ ॥੩੮੧॥

srī asidhuj kariyah racchā ‖381‖

Protect me O Lord! Thou, the Supreme Destroyer.381.

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਮੁਹਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ

rākh leh muh rākhanahāre

Protect me, O Protector Lord!

ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਯਾਰੇ

sāhib sañt sahāi piyāre

Most dear, the Protector of the Saints:

ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਦੁਸਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ

dīn bañdh dusaṭan ke hañtā

Friend of poor and the Destroyer of the enemies

ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥

tum ho purī caturadas kañtā ‖382‖

Thou art the Master of the fourteen worlds.382.

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ

kāl pāi brahamā bap dharā

In due time Brahma appeared in physical form

ਕਾਲ ਪਾਇ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ

kāl pāi siv awatarā

In due time Shiva incarnated

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰ ਬਿਸਨੁ ਪ੍ਰਕਾਸਾ

kāl pāi kar bisan prakāsā

In due time Vishnu manifested himself

ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ॥੩੮੩॥

sakal kāl kīā tamāsā ‖383‖

All this is the play of the Temporal Lord.383.

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ

jawan kāl jogī siv kīo

The Temporal Lord, who created Shiva, the Yogi

ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ

bed rāj brahamā thīo

Who created Brahma, the Master of the Vedas

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ

jawan kāl sabh lok savārā

The Temporal Lord who fashioned the entire world

ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥

namasakār tāh hamārā ‖384‖

I salute the same Lord.384.

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ

jawan kāl sabh jagat banāyo

The Temporal Lord, who created the whole world

ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ

dev dēt jacchan upajāyo

Who created gods, demons and yakshas

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ

ād añti ekē awatārā

He is the only one form the beginning to the end

ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥

soī gurū samajhiyah hamārā ‖385‖

I consider Him only my Guru.385.

ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ

namasakār tis ko hamārī

I salute Him, non else, but Him

ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ

sakal prajā jin āp savārī

Who has created Himself and His subject

ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਓ

siwakan ko siwagun sukh dīo

He bestows Divine virtues and happiness on His servants

ਸੱਤ੍ਰੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਓ ॥੩੮੬॥

sattrun ko pal mo badh kīo ‖386‖

He destroys the enemies instantly.386.

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ

ghaṭ ghaṭ ke añtar jānat

He knows the inner feelings of every heart

ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ

bhale bure pīr pachānat

He knows the anguish of both good and bad

ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ

cīṭī te kuñcar asathūlā

From the ant to the solid elephant

ਸਭ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਫੂਲਾ ॥੩੮੭॥

sabh par kripā drisaṭ kar phūlā ‖387‖

He casts His Graceful glance on all and feels pleased.387.

ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ

sañtan dukh pāe te dukhī

He is painful, when He sees His saints in grief

ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧੁਨ ਕੇ ਸੁਖੀ

sukh pāe sādhun ke sukhī

He is happy, when His saints are happy.

ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈਂ

ek ek pīr pachānēñ

He knows the agony of everyone

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈਂ ॥੩੮੮॥

ghaṭ ghaṭ ke paṭ paṭ jānēñ ‖388‖

He knows the innermost secrets of every heart.388.

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ

jab udakarakh karā karatārā

When the Creator projected Himself,

ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ

prajā dharat tab deh apārā

His creation manifested itself in innumerable forms

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ

jab ākarakh karat ho kabahūñ

When at any time He withdraws His creation,

ਤੁਮ ਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥੩੮੯॥

tum milat deh dhar sabhahūñ ‖389‖

all the physical forms are merged in Him.389.

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਧਾਰੈ

jete badan srisaṭ sabh dhārē

All the bodies of living beings created in the world

ਆਪੁ ਆਪਨੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ

āp āpanī būjh ucārē

speak about Him according to their understanding

ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਲਮ

tum sabh te rahat nirālam

But Thou, O Lord! live quite apart from everything

ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ॥੩੯੦॥

jānat bed bhed ar ālam ‖390‖

this fact is know to the Vedas and the learned.390.

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ

nirañkār nribikār niralañbh

The Lord is Formless, Sinless and shelterless:

ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ

ād anīl anād asañbh

He is the Primal Power, without Blemish, without Beginning and Unborn

ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ੍ਹ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ

mūṛh ucārat bhedā

The fool claims boastfully about the knowledge of His secrets,

ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥

ko bhev na pāwat bedā ‖391‖

which even the Vedas do not know.391.

ਤਾ ਕੋ ਕਰਿ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ

ko kar pāhan anumānat

The fool considers Him a stone,

ਮਹਾ ਮੂੜ੍ਹ ਕਛੁ ਭੇਦ ਜਾਨਤ

mahā mūṛh kach bhed na jānat

but the great fool does not know any secret

ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸਿਵ

mahādev ko kahat sadā siv

He calls Shiva “The Eternal Lord,

ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ ॥੩੯੨॥

nirañkār cīnat nah bhiv ‖392‖

“but he does not know the secret of the Formless Lord.392.

ਆਪੁ ਆਪਨੀ ਬੁਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ

āp āpanī budh jetī

According to ones won intellect,

ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ

baranat bhiñn bhiñn tuh tetī

one describes Thee differently

ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ

tumarā lakhā na jāi pasārā

The limits of Thy creation cannot be known

ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥

kih bidh sajā pratham sañsārā ‖393‖

and how the world was fashioned in the beginning?393.

ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ

ekē rūp anūp sarūpā

He hath only one unparalleled Form

ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ

rañk bhayo rāv kahī bhūpā

He manifests Himself as a poor man or a king at different places

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ

añḍaj jeraj setaj kīnī

He created creatures from eggs, wombs and perspiration

ਉਤਭੁਜ ਖਾਨਿ ਬਹੁਰ ਰਚਿ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥

utabhuj khāni bahur rac dīnī ‖394‖

Then He created the vegetable kingdom.394.

ਕਹੂੰ ਫੂਲਿ ਰਾਜਾ ਹ੍ਵੈ ਬੈਠਾ

kahūñ phūl rājā hvē bēṭhā

Somewhere He sits joyfully as a king

ਕਹੂੰ ਸਿਮਟਿ ਭਿ︀ਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ

kahūñ simaṭ bhiyo sañkar ikēṭhā

Somewhere He contracts Himself as Shiva, the Yogi

ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਦਿਖਾਇ ਅਚੰਭਵ

sagarī srisaṭ dikhāi acañbhav

All His creation unfolds wonderful things

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ॥੩੯੫॥

ād jugād sarūp suyañbhav ‖395‖

He, the Primal Power, is from the beginning and Self-Existent.395.

ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ

ab racchā merī tum karo

O Lord! keep me now under Thy protection

ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਿ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ

sikkh ubār asikkh sañgharo

Protect my disciples and destroy my enemies

ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ

dushaṭ jite uṭhawat utapātā

ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥

sakal malech karo raṇ ghātā ‖396‖

All the villains creations outrage and all the infidels be destroyed in the battlefield.396.

ਜੇ ਅਸਿਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ

je asidhuj tav saranī pare

ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸਟ ਦੁਖਿਤ ਹ੍ਵੈ ਮਰੇ

tin ke dusaṭ dukhit hvē mare

O Supreme Destroyer! those who sought Thy refuge, their enemies met painful death

ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ

purakh jawan pag pare tihāre

ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥

tin ke tum sañkaṭ sabh ṭāre ‖397‖

The persons who fell at Thy Feet, Thou didst remove all their troubles.397.

ਜੋ ਕਲਿ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਐਹੈ

jo kal ko ik bār dhiēhē

ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਿ ਨਹਿ ਐਹੈ

ke kāl nikaṭ nah ēhē

Those who meditate even on the Supreme Destroyer, the death cannot approach them

ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ

racchā hoi tāhi sabh kālā

They remain protected at all times

ਦੁਸਟ ਅਰਿਸਟ ਟਰੇਂ ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥

dusaṭ arisaṭ ṭareñ tatakālā ‖398‖

Their enemies and troubles come to and end instantly.398.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿਹੋ

kripā drisaṭi tan jāh nihariho

ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋ ਹਰਿਹੋ

ke tāp tanak mo hariho

Upon whomsoever Thou dost cast Thy favourable glance, they are absolved of sins instantly

ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ

riddh siddhi ghar mo sabh hoī

They have all the worldly and spiritual pleasures in their homes

ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛ੍ਵੈ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥

dushaṭ chāh chvē sakē na koī ‖399‖

None of th enemies can even touch their shadow.399.

ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ

ek bār jin tumē sañbhārā

ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ

kāl phās te tāh ubārā

He, who remembered Thee even once, Thou didst protect him from the noose of death

ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ

jin nar nām tihāro kahā

ਦਾਰਿਦ ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥

dārid dusaṭ dokh te rahā ‖400‖

Those persons, who repeated Thy Name, they were saved from poverty and attacks of enemies.400.

ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈ ਸਰਣਿ ਤਿਹਾਰੀ

khaṛag ket saraṇ tihārī

ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ

āp hāth leh ubārī

Bestow thy help own me at all places protect me from the design of my enemies. 401.

ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ

sarab ṭhōr mo hoh sahāī

ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥

dusaṭ dokh te leh bacāī ‖401‖

Bestow Thy help on me at all places and protect me from the designs of my enemies.401.