ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ik oañkār satigur prasād

The Lord is One and He can be attained through the grace of the true Guru.

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦

pātisāhī 10

The Tenth Sovereign.

ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ

twa prasād sawayye

BY THY GRACE SWAYYAS

ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖਿ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ

srāwag suddh samūh sidhān ke dekh phirio ghar jog jatī ke

I have seen during my tours pure Sravaks (Jaina and Buddhist monks), group of adepts and abodes of ascetics and Yogi.

ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁੱਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ

sūr surāradan suddh sudhādik sañt samūh anek matī ke

Valiant heroes, demons killing gods, gods drinking nectar and assemblies of saints of various sects.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਰਹਿਓ ਮਤ ਕੋਊ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਕੇ

sāre des ko dekh rahio mat koū na dekhīat prānapatī ke

I have seen the disciplines of the religious systems of all the countries, but seen none of the Lord, the Master of my life.

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ॥੧॥੨੧॥

srī bhagavān bhāi kripā te ek ratī binu ek ratī ke ‖1‖21‖

They are worth nothing without an iota of the Grace of the Lord. 1.21.

ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ

māte matañg jare jar sañg anūp utañg surañg savāre

With intoxicated elephants, studded with gold, incomparable and huge, painted in bright colours.

ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਉਨ ਕੇ ਗਉਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ

koṭ turañg kurañg se kūdat paun ke gaun ko jāt nivāre

With millions of horses galloping like deer, moving faster than the wind.

ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਜਾਤ ਬਿਚਾਰੇ

bhārī bhujān ke bhūp bhalī bidhi niāwat sīs na jāt bicāre

With many kings indescribable, having long arms (of heavy allied forces), bowing their heads in fine array.

ਏਤੇ ਭਏ ਤੁ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤਿ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਂਇ ਪਧਾਰੇ ॥੨॥੨੨॥

ete bhae ta kahā bhae bhūpati añt ko nāñge pāñi padhāre ‖2‖22‖

What matters if such mighty emperors were there, because they had to leave the world with bare feet.2.22.

ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾਰੇ

jīt phirē sabh des disān ko bājat ḍhol mridañg nagāre

With the beat of drums and trumpets if the emperor conquers all the countries.

ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੈਂ ਹਯਰਾਜ ਹਜਾਰੇ

guñjat gūṛ gajān ke suñdar hiñsat hēñ hayarāj hajāre

Along with many beautiful roaring elephants and thousands of neighing houses of best breed.

ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕਉਨੁ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਬਿਚਾਰੇ

bhūt bhavikkh bhavān ke bhūpat kaun ganē nahīñ jāt bicāre

Such like emperors of the past, present and future cannot be counted and ascertained.

ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨੁ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ॥੩॥੨੩॥

srī pat srī bhagavān bhaje binu añt kau añt ke dhām sidhāre ‖3‖23‖

But without remembering the Name of the Lord, they ultimately leave for their final abode. 3.23.

ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੁ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਿਸੇਖੈ

tīrath nān daiā dam dān sa sañjam nem anek bisekhē

Taking bath at holy places, exercising mercy, controlling passions, performing acts of charity, practicing austerity and many special rituals.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ

bed purān kateb kurān jamīn jamān sabān ke pekhē

Studying of Vedas, Puranas and holy Quran and scanning all this world and the next world.

ਪਉਨ ਅਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਬੈ ਸੁ ਬਿਚਾਰ ਹਜਾਰ ਦੇਖੈ

paun ahār jatī jat dhār sabē sa bicār hajār ka dekhē

Subsisting only on air, practicing continence and meeting thousands of persons of all good thoughts.

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨੁ ਭੂਪਤਿ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਲੇਖੈ ॥੪॥੨੪॥

srī bhagavān bhaje bin bhūpati ek ratī binu ek na lekhē ‖4‖24‖

But O King! Without the remembrance of the Name of the Lord, all this is of no account, being without an iota of the Grace of the Lord. 4.24.

ਸੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੁ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ

suddh sipāh durañt dubāh sa sāj sanāh durajān dalēñge

The trained soldiers, mightly and invincible, clad in coat of mail, who would be able to crush the enemies.

ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਹਲੈਂਗੇ

bhārī gumān bhare man mēñ kar parabat pañkh hale na halēñge

With great ego in their mind that they would not be vanquished even if the mountains move with wings.

ਤੋਰਿ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰਿ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨਿ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ

tor arīn maror mavāsan māte matañgan mān malēñge

They would destroy the enemies, twist the rebels and smash the pride of intoxicated elephants.

ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨੁ ਤਿਆਗਿ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ॥੫॥੨੫॥

srī pat srī bhagavān kripā binu tiāg jahān nidān calēñge ‖5‖25‖

But without the Grace of the Lord-God, they would ultimately leave the world. 5.25.

ਬੀਰ ਅਪਾਰ ਬਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਬਿਚਾਰਹਿ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਭਛੱਯਾ

bīr apār baḍe bariār abicārahi sār dhār bhachayyā

Innumerable brave and mighty heroes, fearlessly facing the edge of the sword.

ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲੱਯਾ

torat des maliñd mavāsan māte gajān ke mān malayyā

Conquering the countries, subjugating the rebels and crushing the pride of the intoxicated elephants.

ਗਾੜ੍ਹੇ ਗੜ੍ਹਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨਹਾਰ ਸੁ ਬਾਤਨ ਹੀਂ ਚਕ ਚਾਰ ਲਵੱਯਾ

gāṛhe gaṛhān ko toṛanahār sa bātan hīñ cak cār lawayyā

Capturing the strong forts and conquering all sides with mere threats.

ਸਾਹਿਬੁ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੁ ਏਕ ਦਿਵੱਯਾ ॥੬॥੨੬॥

sāhib srī sabh ko sir nāik jācak anek sa ek diwayyā ‖6‖26‖

The Lord God is the Cammander of all and is the only Donor, the beggars are many. 6.26.

ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ

dānav dev phaniñd nisācar bhūt bhavikh bhavān japēñge

Demons, gods, huge serpents, ghosts, past, present and future would repeat His Name.

ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ

jīv jite jal thal pal pal sabh thāp thapēñge

All the creatures in the sea and on land would increase and the heaps of sins would be destroyed.

ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਢ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ

puñn pratāpan bāḍh jēt dhun pāpan ke bah puñj khapēñge

The praises of the glories of virtues would increase and the heaps of sins would be destroyed

ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈਂ ਜਗ ਸਤ੍ਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ॥੭॥੨੭॥

sādh samūh prasañn phirēñ jag satr sabhē awalok capēñge ‖7‖27‖

All the saints would wander in the world with bliss and the enemies would be annoyed on seeing them.7.27.

ਮਾਨਵ ਇੰਦ੍ਰ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਨਰਾਧਪ ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ

mānav iñdr gajiñdr narādhap jōn trilok ko rāj karēñge

King of men and elephants, emperors who would rule over the three worlds.

ਕੋਟਿ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜਿ ਬਰੈਂਗੇ

koṭ isanān gajādik dān anek suañbar sāji barēñge

Who would perform millions of ablutions, give elephants and other animals in charity and arrange many svayyamuaras (self-marriage functions) for weddings.

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀਪਤਿ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ

braham mahesar bisan sacīpati añt phase jam phās parēñge

Brahma, Shiva, Vishnu and Consort of Sachi (Indra) would ultimately fall in the noose of death.

ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈਂ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ॥੮॥੨੮॥

je nar srī pat ke pras hēñ pag te nar pher na deh dharēñge ‖8‖28‖

But those who fall at the feet of Lord-God, they would not appear again in physical form. 8.28.

ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਦੋਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠਿ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ

kahā bhayo jo doū locan mūñd bēṭh rahio bak dhiān lagāio

Of what use it is if one sits and meditates like a crane with his eyes closed.

ਨ੍ਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁਦ੍ਰਨਿ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ

nhāt phirio līe sāt samudran lok gayo paralok gavāio

If he takes bath at holy places upto the seventh sea, he loses this world and also the next world.

ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋਂ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ

bās kīo bikhiān soñ bēṭh ēse ēse sa bēs bitāio

He spends his life in such performing evil actions and wastes his life in such pursuits.

ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਓ ॥੯॥੨੯॥

sāc kahoñ sun leh sabhē jin prem kīo tin prabh pāio ‖9‖29‖

I speak Truth, all should turn their ears towards it: he, who is absorbed in True Love, he would realize the Lord. 9.29.

ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ

kāhū pāhan pūj dharayo sir kāhū liñg gare laṭakāio

Someone worshipped stone and placed it on his head. Someone hung the phallus (lingam) from his neck.

ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰਿ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਓ

kāhū lakhio har avācī disā mahi kāhū pachāh ko sīs nivāio

Someone visualized God in the South and someone bowed his head towards the West.

ਕੋਊ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਊ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ

koū butān ko pūjat pasu koū mritān ko pūjan dhāio

Some fool worships the idols and someone goes to worship the dead.

ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਰਝਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥੩੦॥

kūr kriā urajhio sabh jag srī bhagavān ko bhed na pāio ‖10‖30‖

The whole world is entangled in false rituals and has not known the secret of Lord-God 10.30.